اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 356,199,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 143,800,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,601,143,942,850
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,137
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,110
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,251
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : قاسم آلودری ,عزت اله صیادنیا طیبی ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : --
ضامن نقد شوندگی اول : --
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/23 10,137 10,110 141 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,601,143,942,850
  2 1397/04/22 10,132 10,105 173 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,599,556,228,089
  3 1397/04/21 10,127 10,100 173 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,597,745,907,223
  4 1397/04/20 10,122 10,096 173 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,596,014,114,467
  5 1397/04/19 10,118 10,091 198 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,594,390,448,580
  6 1397/04/18 10,113 10,086 193 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,592,731,084,064
  7 1397/04/17 10,109 10,082 193 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,591,224,730,551
  8 1397/04/16 10,103 10,076 191 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,589,047,359,747
  9 1397/04/15 10,101 10,075 235 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,588,535,222,352
  10 1397/04/14 10,096 10,069 237 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,586,709,196,307
  11 1397/04/13 10,091 10,064 237 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,584,890,586,496
  12 1397/04/12 10,087 10,060 255 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,583,416,012,062
  13 1397/04/11 10,083 10,056 208 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,581,864,603,893
  14 1397/04/10 10,079 10,052 119 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,580,574,515,521
  15 1397/04/09 10,077 10,051 159 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,579,988,231,947
  16 1397/04/08 10,073 10,046 161 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,578,384,683,320
  17 1397/04/07 10,068 10,041 161 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,576,590,468,178
  18 1397/04/06 10,064 10,037 162 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,575,132,379,757
  19 1397/04/05 10,057 10,030 227 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,572,806,801,867
  20 1397/04/04 10,051 10,025 266 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,570,767,116,772
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق