صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۷۱,۴۶۶ ۹.۶۵ ۵۹۹,۶۸۷ ۷.۱ ۶۴۰,۹۰۵ ۷.۲۷ ۷۳۸,۹۱۰ ۸.۰۵
اوراق ۲,۱۸۴,۵۷۲ ۵۶.۷۷ ۳,۷۷۸,۷۳۸ ۴۴.۷۵ ۳,۷۲۶,۹۱۸ ۴۲.۲۸ ۴,۰۰۵,۲۹۸ ۴۳.۶۴
وجه نقد ۱,۲۶۰,۳۳۹ ۳۲.۷۵ ۴,۰۱۱,۳۰۳ ۴۷.۵۱ ۴,۳۸۷,۶۱۴ ۴۹.۷۷ ۴,۳۶۵,۱۲۴ ۴۷.۵۶
سایر دارایی ها ۴۵,۵۴۴ ۱.۱۸ ۹۷,۰۰۲ ۱.۱۴ ۱۰۸,۵۴۸ ۱.۲۳ ۱۱۷,۵۹۲ ۱.۲۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۵۰,۸۲۵ ۹.۱۱ ۵۱۲,۴۷۶ ۶.۰۷ ۵۲۵,۶۹۴ ۵.۹۶ ۵۵۸,۲۸۶ ۶.۰۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد