ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/30 378,034 18.1 % 1,059,410 50.72 % 618,205 29.6 % 33,135 1.59 % 347,956 16.66 %
2 1396/07/30 378,034 18.1 % 1,059,410 50.72 % 618,205 29.6 % 33,135 1.59 % 347,956 16.66 %
3 1396/07/29 377,823 18.28 % 1,057,429 51.15 % 599,367 28.99 % 32,729 1.58 % 347,765 16.82 %
4 1396/07/28 377,594 18.56 % 1,045,698 51.41 % 578,445 28.44 % 32,334 1.59 % 348,652 17.14 %
5 1396/07/27 377,367 18.56 % 1,045,156 51.41 % 578,445 28.45 % 31,927 1.57 % 348,424 17.14 %
6 1396/07/26 377,278 18.57 % 1,044,618 51.41 % 578,445 28.47 % 31,520 1.55 % 348,280 17.14 %
7 1396/07/25 377,097 18.57 % 1,044,074 51.41 % 578,445 28.48 % 31,118 1.53 % 348,336 17.15 %
8 1396/07/24 376,906 18.57 % 1,043,536 51.41 % 578,445 28.5 % 30,878 1.52 % 348,043 17.15 %
9 1396/07/23 376,710 18.57 % 1,042,997 51.41 % 578,445 28.51 % 30,672 1.51 % 347,701 17.14 %
10 1396/07/22 376,452 18.57 % 1,042,460 51.41 % 578,445 28.53 % 30,267 1.49 % 347,497 17.14 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق