صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تایید صورتجلسه تصویب صورت های مالی مجمع ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۸صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۲ تایید صورتجلسه مجمع ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۸صندوق امین یکم فردا- تغییرات امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۳ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۴ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۲۸-۰۳-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۵ تائیدیه سازمان مربوط به صورتجلسه ۱۰-۰۹-۹۷ تغییرات اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۶ صورتجلسه اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا ۱۰-۰۹-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۷ تائیدیه سازمان مبنی بر افزایش سقف مربوط به صورتجلسه ۱۰-۰۹-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
۸ صورتجلسه امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا بنی بر افزایش سقف صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
۹ تائید سازمان بورس بابت مجمع ۲۰ خرداد ۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۱۰ صورتجلسه مجمع۲۰ خرداد۹۷امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع ۵ اردیبهشت ۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۱۲ صورتجلسه مجمع ۵ اردیبهشت امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
۱۳ تائید سازمان بورس بابت مجمع ۱۳ اسفند ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
۱۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۱۳-۱۲-۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۱۵ تائید سازمان بورس بابت مجمع مورخ ۶ دی ماه ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق امین فردا مورخ ۶ دی ماه ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۱۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
۱۸ افزایش سقف واحدهای صندوق از ۲۰۰ به ۵۰۰ میلیون واحد-مجمع ۹۶/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
۱۹ مصوبه مجمع ۹۶/۰۶/۲۶ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
۲۰ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۹۶/۰۶/۰۴ توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
۲۱ صورتجلسه تغییرات بند ۱۰-۳ امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۲۲ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت مصوبات مجمع مورخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۳ فروردین ۹۶ و مجوز سازمان برای اعمال مصوبات مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
۲۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۲۶ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۲۷ صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۲