ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 104,092 8.32 201,417 11.95 349,407 17.28 378,034 18.09
اوراق 699,084 55.93 928,397 55.08 1,046,232 51.74 1,059,410 50.71
وجه نقد 429,163 34.33 523,491 31.05 596,025 29.47 618,205 29.59
سایر دارایی ها 16,968 1.35 31,370 1.86 30,225 1.49 33,135 1.58
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 101,551 8.12 192,957 11.44 327,863 16.21 347,956 16.65
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق