اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 788,299,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 211,700,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,895,735,928,493
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,028
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,016
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,040
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : سیدعلی تقوی ,فریبا پویان فر ,محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا
مدیر ثبت : --
ضامن نقد شوندگی اول : --
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 10,028 10,016 24 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 7,895,735,928,493
  2 1398/02/02 10,023 10,011 29 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 7,891,652,837,259
  3 1398/02/01 10,018 10,006 38 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 7,887,813,327,684
  4 1398/01/31 10,223 10,211 38 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 8,049,324,336,285
  5 1398/01/31 10,012 10,000 38 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 7,882,993,144,950
  6 1398/01/30 10,197 10,185 33 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 8,028,993,173,150
  7 1398/01/29 10,192 10,180 33 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 8,024,822,663,193
  8 1398/01/28 10,186 10,175 33 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 8,020,656,433,865
  9 1398/01/27 10,180 10,168 33 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 8,015,637,956,001
  10 1398/01/26 10,175 10,164 36 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 8,011,970,744,540
  11 1398/01/25 10,169 10,158 30 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 8,007,310,712,610
  12 1398/01/24 10,163 10,151 28 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 8,001,864,940,858
  13 1398/01/23 10,157 10,145 29 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 7,997,394,287,768
  14 1398/01/22 10,152 10,140 29 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 7,993,211,282,551
  15 1398/01/21 10,146 10,134 29 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 7,988,548,394,027
  16 1398/01/20 10,139 10,128 17 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 7,983,560,939,551
  17 1398/01/19 10,133 10,122 16 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 7,978,821,812,743
  18 1398/01/18 10,128 10,116 11 0 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 7,974,376,041,350
  19 1398/01/17 10,122 10,111 12 2,000,000 831,899,485 0 44,600,000 788,299,485 7,970,214,174,697
  20 1398/01/16 10,121 10,109 8 0 829,899,485 0 44,600,000 786,299,485 7,948,654,386,269