اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 850,299,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 149,700,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 8,627,007,814,821
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,158
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,146
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,159
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : سیدعلی تقوی ,فریبا پویان فر ,محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا
مدیر ثبت : --
ضامن نقد شوندگی اول : --
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/25 10,158 10,146 13 0 893,899,485 0 44,600,000 850,299,485 8,627,007,814,821
  2 1398/03/24 10,151 10,140 10 0 893,899,485 0 44,600,000 850,299,485 8,621,649,499,302
  3 1398/03/23 10,146 10,134 11 0 893,899,485 0 44,600,000 850,299,485 8,617,101,630,754
  4 1398/03/22 10,141 10,129 11 0 893,899,485 0 44,600,000 850,299,485 8,612,613,891,725
  5 1398/03/21 10,134 10,122 4 0 893,899,485 0 44,600,000 850,299,485 8,606,647,771,433
  6 1398/03/20 10,128 10,116 3 0 893,899,485 0 44,600,000 850,299,485 8,601,447,440,602
  7 1398/03/19 10,122 10,110 0 10,000,000 893,899,485 0 44,600,000 850,299,485 8,596,581,443,235
  8 1398/03/18 10,116 10,104 2 0 883,899,485 0 44,600,000 840,299,485 8,490,508,702,962
  9 1398/03/17 10,110 10,098 0 0 883,899,485 0 44,600,000 840,299,485 8,484,925,784,090
  10 1398/03/16 10,104 10,092 1 0 883,899,485 0 44,600,000 840,299,485 8,480,523,080,554
  11 1398/03/15 10,099 10,087 1 0 883,899,485 0 44,600,000 840,299,485 8,476,169,381,305
  12 1398/03/14 10,094 10,082 1 0 883,899,485 0 44,600,000 840,299,485 8,471,659,124,720
  13 1398/03/13 10,089 10,076 2 0 883,899,485 0 44,600,000 840,299,485 8,467,251,786,569
  14 1398/03/12 10,081 10,069 2 0 883,899,485 0 44,600,000 840,299,485 8,461,141,562,405
  15 1398/03/11 10,076 10,064 3 0 883,899,485 0 44,600,000 840,299,485 8,456,607,332,867
  16 1398/03/10 10,069 10,057 8 0 883,899,485 0 44,600,000 840,299,485 8,451,154,669,500
  17 1398/03/09 10,064 10,052 8 0 883,899,485 0 44,600,000 840,299,485 8,446,815,765,842
  18 1398/03/08 10,059 10,047 8 0 883,899,485 0 44,600,000 840,299,485 8,442,496,449,364
  19 1398/03/07 10,052 10,040 10 0 883,899,485 0 44,600,000 840,299,485 8,436,828,725,088
  20 1398/03/06 10,044 10,031 5 0 883,899,485 0 44,600,000 840,299,485 8,429,387,310,832