اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 356,199,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 143,800,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,612,882,604,875
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,168
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,143
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,375
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : قاسم آلودری ,عزت اله صیادنیا طیبی ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : --
ضامن نقد شوندگی اول : --
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 10,168 10,143 232 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,612,882,604,875
  2 1397/03/28 10,160 10,136 218 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,610,519,666,761
  3 1397/03/27 10,154 10,130 210 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,608,454,731,417
  4 1397/03/26 10,149 10,126 196 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,606,700,096,988
  5 1397/03/25 10,144 10,120 198 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,604,910,840,815
  6 1397/03/24 10,138 10,115 198 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,602,938,869,186
  7 1397/03/23 10,133 10,110 198 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,601,107,700,643
  8 1397/03/22 10,128 10,105 188 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,599,402,733,629
  9 1397/03/21 10,123 10,100 151 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,597,735,706,465
  10 1397/03/20 10,117 10,095 143 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,595,902,265,927
  11 1397/03/19 10,112 10,090 161 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,593,995,396,616
  12 1397/03/18 10,107 10,085 165 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,592,287,480,312
  13 1397/03/17 10,102 10,080 166 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,590,614,536,535
  14 1397/03/16 10,098 10,076 165 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,588,941,585,688
  15 1397/03/15 10,093 10,071 166 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,587,272,323,067
  16 1397/03/14 10,088 10,066 166 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,585,429,476,935
  17 1397/03/13 10,083 10,061 166 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,583,679,239,124
  18 1397/03/12 10,077 10,056 176 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,581,888,528,275
  19 1397/03/11 10,073 10,051 175 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,580,337,639,635
  20 1397/03/10 10,068 10,047 175 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,578,676,849,405
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق