اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 763,299,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 236,700,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 7,633,218,917,387
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,010
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,991
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : سیدعلی تقوی ,فریبا پویان فر ,محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا
مدیر ثبت : --
ضامن نقد شوندگی اول : --
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/30 10,181 10,171 9- 0 806,899,485 0 44,600,000 763,299,485 7,763,743,129,322
  2 1397/11/30 10,010 10,000 9- 0 806,899,485 0 44,600,000 763,299,485 7,633,218,917,387
  3 1397/11/29 10,162 10,153 9- 0 806,899,485 0 44,600,000 763,299,485 7,749,515,814,951
  4 1397/11/28 10,157 10,147 8- 0 806,899,485 0 44,600,000 763,299,485 7,745,132,125,635
  5 1397/11/27 10,151 10,141 8- 5,000,000 806,899,485 0 44,600,000 763,299,485 7,740,981,176,796
  6 1397/11/26 10,148 10,139 10- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,688,101,456,883
  7 1397/11/25 10,143 10,133 9- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,683,950,892,522
  8 1397/11/24 10,138 10,128 9- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,680,041,788,551
  9 1397/11/23 10,132 10,123 10- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,675,914,631,342
  10 1397/11/22 10,127 10,117 8- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,671,763,576,431
  11 1397/11/21 10,121 10,112 8- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,667,562,714,844
  12 1397/11/20 10,116 10,106 8- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,663,391,467,952
  13 1397/11/19 10,110 10,101 8- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,659,249,068,597
  14 1397/11/18 10,105 10,095 7- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,655,110,942,979
  15 1397/11/17 10,099 10,089 7- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,650,759,565,279
  16 1397/11/16 10,093 10,083 6- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,646,250,590,565
  17 1397/11/15 10,088 10,078 7- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,642,124,293,335
  18 1397/11/14 10,080 10,070 20- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,636,169,434,923
  19 1397/11/13 10,074 10,065 20- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,631,952,714,783
  20 1397/11/12 10,069 10,060 18- 0 801,899,485 0 44,600,000 758,299,485 7,628,206,150,733