صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۹۹,۸۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۱۱۴,۷۲۸,۴۳۷,۸۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۷۶
تاریخ انتشار
1398/07/21
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۰,۱۳۱ ۱۰,۱۱۶ ۶۰ ۰ ۱,۰۶۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۰,۱۱۴,۷۲۸,۴۳۷,۸۴۳
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۰,۱۲۷ ۱۰,۱۱۲ ۶۰ ۰ ۱,۰۶۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۰,۱۱۰,۹۶۰,۹۹۱,۳۶۳
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱۰,۱۲۰ ۱۰,۱۰۵ ۵۴ ۰ ۱,۰۶۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۰,۱۰۴,۳۵۰,۹۱۰,۵۳۱
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۰,۱۱۵ ۱۰,۱۰۰ ۵۴ ۰ ۱,۰۶۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۰,۰۹۹,۱۴۵,۳۹۸,۸۷۳
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۰,۱۱۰ ۱۰,۰۹۵ ۵۵ ۰ ۱,۰۶۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۰,۰۹۴,۳۱۳,۷۶۴,۱۵۲
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۰۸۹ ۴۶ ۰ ۱,۰۶۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۰,۰۸۷,۹۶۷,۸۸۹,۰۹۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۸۴ ۵۵ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۰,۰۸۳,۳۶۲,۶۸۷,۲۹۷
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۷۹ ۵۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۰,۰۰۷,۶۵۹,۰۹۹,۶۱۶
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۰,۰۸۸ ۱۰,۰۷۳ ۵۳ ۰ ۱,۰۵۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۷,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۹۵۱,۱۹۰,۸۹۹,۲۹۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱۰,۰۸۱ ۱۰,۰۶۶ ۵۸ ۰ ۱,۰۵۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۷,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۹۴۴,۵۳۵,۱۴۸,۲۸۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱۰,۰۷۷ ۱۰,۰۶۲ ۵۷ ۰ ۱,۰۵۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۷,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۹۴۰,۰۱۹,۹۱۶,۰۵۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۰۵۷ ۵۷ ۰ ۱,۰۵۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۷,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۹۳۴,۸۷۵,۷۷۰,۰۸۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۰,۰۶۶ ۱۰,۰۵۱ ۵۴ ۰ ۱,۰۵۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۷,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۹۲۹,۲۱۹,۶۹۵,۲۷۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۰,۰۵۹ ۱۰,۰۴۵ ۶۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۷,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۹۲۲,۹۶۱,۶۲۷,۲۵۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۰,۰۵۵ ۱۰,۰۴۰ ۵۹ ۰ ۱,۰۴۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۶۸,۳۱۰,۲۹۲,۹۲۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱۰,۰۴۹ ۱۰,۰۳۴ ۶۰ ۰ ۱,۰۴۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۶۲,۴۴۳,۷۹۳,۲۵۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱۰,۰۳۹ ۱۰,۰۲۷ ۵۶ ۰ ۱,۰۴۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۵۵,۲۱۴,۵۷۹,۹۴۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱۰,۰۳۴ ۱۰,۰۲۲ ۵۷ ۰ ۱,۰۴۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۵۰,۴۹۶,۲۱۹,۱۰۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۰,۰۲۹ ۱۰,۰۱۷ ۵۷ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۸۴۵,۷۸۱,۱۳۶,۵۶۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۱۱ ۴۶ ۰ ۱,۰۳۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۹,۷۴۰,۰۳۷,۸۳۳,۵۱۰