اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 302,099,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 197,900,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,070,325,548,992
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,189
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,163
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,163
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : قاسم آلودری ,عزت اله صیادنیا طیبی ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : --
ضامن نقد شوندگی اول : --
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/29 10,189 10,163 0 0 335,699,485 0 34,600,000 302,099,485 3,070,325,548,992
  2 1396/10/28 10,182 10,156 0 0 335,699,485 0 34,600,000 302,099,485 3,068,216,934,010
  3 1396/10/27 10,171 10,146 0 0 335,699,485 0 34,600,000 302,099,485 3,064,982,709,810
  4 1396/10/26 10,167 10,141 0 2,000,000 335,699,485 0 34,600,000 302,099,485 3,063,553,803,390
  5 1396/10/25 10,161 10,135 0 0 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,041,543,340,611
  6 1396/10/24 10,156 10,130 0 0 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,039,859,034,709
  7 1396/10/23 10,150 10,124 0 0 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,038,346,144,307
  8 1396/10/22 10,144 10,118 0 0 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,036,550,455,143
  9 1396/10/21 10,140 10,113 0 0 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,035,007,060,174
  10 1396/10/20 10,135 10,108 0 0 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,033,485,414,696
  11 1396/10/19 10,128 10,102 0 0 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,031,538,429,346
  12 1396/10/18 10,124 10,097 0 2,000,000 333,699,485 0 34,600,000 300,099,485 3,030,105,887,671
  13 1396/10/17 10,118 10,092 0 0 331,699,485 0 34,600,000 298,099,485 3,008,302,370,170
  14 1396/10/16 10,113 10,087 0 2,000,000 331,699,485 0 34,600,000 298,099,485 3,006,846,223,960
  15 1396/10/15 10,108 10,082 0 0 329,699,485 0 34,600,000 296,099,485 2,985,145,053,585
  16 1396/10/14 10,103 10,077 0 0 329,699,485 0 34,600,000 296,099,485 2,983,682,982,279
  17 1396/10/13 10,098 10,071 0 1,000,000 329,699,485 0 34,600,000 296,099,485 2,982,165,022,291
  18 1396/10/12 10,093 10,066 0 2,000,000 328,699,485 0 34,600,000 295,099,485 2,970,432,355,238
  19 1396/10/11 10,088 10,062 0 0 326,699,485 0 34,600,000 293,099,485 2,949,044,925,582
  20 1396/10/10 10,084 10,057 0 0 326,699,485 0 34,600,000 293,099,485 2,947,687,500,687
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق