صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۷,۱۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶,۲۸۳,۴۵۲,۶۴۶,۶۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۲:۵۸:۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۰,۰۴۹ ۱۰,۰۳۴ ۲۱۰ ۰ ۱,۸۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۲۸۳,۴۵۲,۶۴۶,۶۳۰
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱۰,۰۴۳ ۱۰,۰۲۸ ۱۹۷ ۰ ۱,۸۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۲۷۳,۸۷۲,۲۵۷,۶۸۹
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۲۳ ۱۸۲ ۰ ۱,۸۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۲۶۶,۱۴۴,۵۲۶,۵۸۳
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۰,۰۳۱ ۱۰,۰۱۷ ۱۶۵ ۰ ۱,۸۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۲۵۷,۱۰۹,۰۶۰,۹۶۳
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۰۱۱ ۱۵۶ ۰ ۱,۸۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۲۴۶,۵۰۹,۵۰۷,۷۴۹
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱۰,۰۲۰ ۱۰,۰۰۶ ۱۵۶ ۰ ۱,۸۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۲۳۸,۷۰۱,۰۷۸,۴۲۳
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۰,۱۸۵ ۱۰,۱۷۰ ۱۵۷ ۰ ۱,۸۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۵۰۵,۶۸۶,۲۴۷,۲۵۱
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱۰,۰۱۵ ۱۰,۰۰۰ ۱۵۷ ۰ ۱,۸۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۲۲۹,۷۹۳,۳۳۴,۸۰۱
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۰,۱۸۰ ۱۰,۱۶۵ ۱۵۸ ۰ ۱,۸۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۴۹۶,۴۷۶,۳۴۹,۱۴۶
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۰,۱۷۶ ۱۰,۱۶۰ ۱۵۷ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۴۸۹,۱۱۲,۷۸۹,۲۴۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۰,۱۶۸ ۱۰,۱۵۴ ۱۵۵ ۰ ۱,۷۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۱۷۴,۴۸۴,۵۶۰,۳۶۴
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱۰,۱۶۱ ۱۰,۱۴۸ ۱۳۰ ۰ ۱,۷۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۴۶۸,۶۴۰,۹۱۳,۹۶۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱۰,۱۵۵ ۱۰,۱۴۱ ۱۲۹ ۰ ۱,۷۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۴۵۷,۹۰۳,۰۰۳,۰۸۸
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱۰,۱۵۰ ۱۰,۱۳۶ ۱۲۹ ۰ ۱,۷۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۴۵۰,۰۸۷,۵۱۸,۴۴۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱۰,۱۴۵ ۱۰,۱۳۱ ۱۳۰ ۰ ۱,۷۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۴۴۲,۲۰۰,۷۲۴,۴۷۲
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۰,۱۳۶ ۱۰,۱۲۳ ۱۲۳ ۰ ۱,۷۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۴۲۸,۱۵۶,۱۴۹,۷۸۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۰,۱۳۱ ۱۰,۱۱۷ ۱۲۴ ۰ ۱,۷۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۴۱۹,۳۹۰,۲۵۱,۵۲۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱۰,۱۲۶ ۱۰,۱۱۳ ۱۲۶ ۰ ۱,۷۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۷۱۵,۳۷۴,۴۲۳,۶۷۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۰,۱۲۱ ۱۰,۱۰۸ ۱۲۵ ۰ ۱,۷۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۷۰۷,۱۴۷,۰۶۷,۳۱۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۰,۱۱۴ ۱۰,۱۰۱ ۱۲۶ ۰ ۱,۷۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۶۹۵,۶۴۳,۱۵۴,۱۴۷