صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۵۷,۸۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۱۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۷۳۲,۰۸۶,۳۷۹,۶۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۴
تاریخ انتشار
1398/08/19
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۰,۱۱۵ ۱۰,۱۰۵ ۲۹ ۰ ۱,۵۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۷۳۲,۰۸۶,۳۷۹,۶۳۸
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۰,۱۰۹ ۱۰,۰۹۹ ۲۸ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۷۲۳,۴۶۵,۵۳۷,۹۴۷
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۰۹۴ ۳۰ ۰ ۱,۵۱۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۳,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۶۷۵,۹۱۵,۰۶۳,۴۶۲
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۸۹ ۳۰ ۰ ۱,۵۱۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۳,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۶۶۸,۴۶۶,۰۵۲,۴۸۵
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۸۴ ۳۰ ۰ ۱,۵۱۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۳,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۶۶۰,۹۰۵,۲۰۷,۰۷۵
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱۰,۰۸۹ ۱۰,۰۷۹ ۳۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۱۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۳,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۶۵۳,۴۹۰,۷۷۴,۶۶۹
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۷۳ ۳۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۵۰۴,۱۱۲,۷۹۰,۳۱۳
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱۰,۰۷۸ ۱۰,۰۶۷ ۳۴ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۷۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۱۹۳,۳۷۰,۳۳۸,۹۶۳
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۶۱ ۲۷ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۹۴,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۰۳۴,۵۰۰,۲۹۷,۰۱۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱۰,۰۶۶ ۱۰,۰۵۵ ۳۵ ۰ ۱,۳۸۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۲۴,۸۹۹,۴۸۵ ۱۳,۳۲۱,۳۶۸,۵۹۶,۵۶۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱۰,۰۶۱ ۱۰,۰۵۰ ۳۶ ۰ ۱,۳۸۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۲۴,۸۹۹,۴۸۵ ۱۳,۳۱۴,۹۳۹,۱۲۱,۶۰۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۰,۰۵۶ ۱۰,۰۴۵ ۳۶ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۲۴,۸۹۹,۴۸۵ ۱۳,۳۰۸,۶۲۲,۸۳۴,۶۳۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱۰,۰۴۹ ۱۰,۰۳۷ ۳۵ ۰ ۱,۳۵۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۲,۹۴۷,۰۵۷,۷۵۳,۲۳۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۰,۰۴۴ ۱۰,۰۳۳ ۳۵ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۸۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۲,۹۴۰,۹۵۰,۸۴۷,۰۴۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۲۵ ۳۷ ۰ ۱,۲۵۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۱,۹۲۸,۵۶۳,۲۳۱,۲۴۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۰,۰۳۳ ۱۰,۰۲۰ ۳۸ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۱,۹۲۳,۲۶۴,۸۰۷,۳۹۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۱۰,۰۲۹ ۱۰,۰۱۵ ۴۱ ۰ ۱,۱۶۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۱,۰۱۵,۸۴۵,۱۲۵,۸۸۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۱۱ ۴۱ ۰ ۱,۱۶۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۱,۰۱۰,۶۱۲,۲۹۹,۶۴۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۰,۰۲۰ ۱۰,۰۰۶ ۴۱ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۱,۰۰۵,۶۳۶,۰۹۵,۳۲۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۰,۱۸۷ ۱۰,۱۷۳ ۴۳ ۰ ۱,۱۰۹,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۸۹۹,۴۸۵ ۱۰,۶۲۹,۹۳۰,۲۴۹,۳۵۵