اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 356,199,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 143,800,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,620,879,813,078
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,195
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,165
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,463
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : قاسم آلودری ,عزت اله صیادنیا طیبی ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : --
بازارگردان : تأمین سرمایه امین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/29 10,195 10,165 298 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,620,879,813,078
  2 1397/05/28 10,184 10,155 251 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,617,159,382,520
  3 1397/05/27 10,179 10,150 239 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,615,269,921,815
  4 1397/05/26 10,173 10,145 230 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,613,480,664,601
  5 1397/05/25 10,170 10,141 231 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,612,107,606,306
  6 1397/05/24 10,166 10,137 231 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,610,735,812,313
  7 1397/05/23 10,161 10,133 263 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,609,235,621,283
  8 1397/05/22 10,151 10,123 235 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,605,891,276,904
  9 1397/05/21 10,148 10,120 254 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,604,670,231,828
  10 1397/05/20 10,144 10,116 258 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,603,370,085,767
  11 1397/05/19 10,140 10,112 290 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,601,923,008,566
  12 1397/05/18 10,139 10,110 291 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,601,338,681,281
  13 1397/05/17 10,137 10,109 291 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,600,797,144,537
  14 1397/05/16 10,131 10,103 301 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,598,521,895,869
  15 1397/05/15 10,126 10,098 292 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,596,737,118,448
  16 1397/05/14 10,103 10,075 288 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,588,538,228,148
  17 1397/05/13 10,103 10,075 282 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,588,594,139,276
  18 1397/05/12 10,097 10,069 268 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,586,747,455,484
  19 1397/05/11 10,092 10,065 268 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,585,043,326,660
  20 1397/05/10 10,086 10,058 269 0 399,799,485 0 44,600,000 356,199,485 3,582,811,287,198