اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/22
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 497,299,485
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,700,515
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,029,658,041,042
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,126
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,114
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,114
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : قاسم آلودری ,عزت اله صیادنیا طیبی ,فریبا پویان فر
مدیر ثبت : --
ضامن نقد شوندگی اول : --
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1395/10/04
نوع صندوق : قابل معامله با تقسیم سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/22 10,126 10,114 0 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,029,658,041,042
  2 1397/08/21 10,121 10,109 1 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,027,284,338,031
  3 1397/08/20 10,115 10,104 2- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,024,551,208,656
  4 1397/08/19 10,111 10,099 1- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,022,251,321,521
  5 1397/08/18 10,106 10,095 1- 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,020,057,040,474
  6 1397/08/17 10,102 10,090 0 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,017,650,369,075
  7 1397/08/16 10,097 10,085 0 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,015,297,920,655
  8 1397/08/15 10,092 10,080 0 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,012,733,938,740
  9 1397/08/14 10,087 10,076 1 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,010,644,522,395
  10 1397/08/13 10,082 10,071 1 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,008,142,369,832
  11 1397/08/12 10,078 10,066 1 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,005,736,672,437
  12 1397/08/11 10,073 10,062 1 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,003,635,853,578
  13 1397/08/10 10,069 10,057 2 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 5,001,289,498,430
  14 1397/08/09 10,058 10,046 2 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 4,996,012,819,100
  15 1397/08/08 10,059 10,043 803 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 4,994,363,513,749
  16 1397/08/07 10,055 10,038 804 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 4,991,990,050,173
  17 1397/08/06 10,050 10,033 811 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 4,989,513,546,192
  18 1397/08/05 10,044 10,027 786 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 4,986,636,275,127
  19 1397/08/04 10,040 10,023 803 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 4,984,449,849,569
  20 1397/08/03 10,035 10,018 803 0 540,899,485 0 44,600,000 497,299,485 4,982,078,629,909