صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۵۹,۸۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۰,۱۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۶۹۸,۸۸۳,۹۸۳,۲۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۲:۵۸:۳۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۶۸ ۳۰ ۰ ۱,۵۲۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۶۹۸,۸۸۳,۹۸۳,۲۱۵
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۶۲ ۲۹ ۰ ۱,۵۲۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۶۸۸,۷۷۹,۱۳۱,۳۴۱
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۵۴ ۲۹ ۰ ۱,۵۲۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۶۷۷,۴۴۲,۲۱۵,۳۸۶
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۰,۰۶۰ ۱۰,۰۵۰ ۲۳ ۰ ۱,۵۲۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۶۷۱,۴۸۵,۲۵۵,۶۶۲
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۰۴۳ ۲۴ ۰ ۱,۵۲۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۶۶۱,۹۴۶,۵۴۵,۰۸۸
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۰,۰۴۹ ۱۰,۰۳۸ ۲۴ ۰ ۱,۵۲۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۶۵۴,۵۰۹,۶۶۴,۴۲۸
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۰,۰۴۳ ۱۰,۰۳۳ ۲۴ ۰ ۱,۵۲۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۶۴۶,۷۲۲,۰۸۹,۹۸۵
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۲۶ ۲۰ ۰ ۱,۵۲۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۶۳۷,۳۸۴,۷۸۴,۲۲۲
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۰,۰۳۲ ۱۰,۰۲۱ ۲۵ ۰ ۱,۵۲۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۶۲۹,۸۵۵,۷۷۴,۳۵۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۱۴ ۲۴ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۴,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۶۱۹,۰۶۵,۴۳۸,۱۱۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۰,۰۲۱ ۱۰,۰۱۱ ۲۴ ۰ ۱,۵۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۵۹۴,۳۲۱,۷۰۸,۵۷۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۰,۰۱۶ ۱۰,۰۰۵ ۲۲ ۰ ۱,۵۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۵۸۶,۶۴۱,۵۰۴,۱۹۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۰,۱۸۳ ۱۰,۱۷۳ ۲۲ ۰ ۱,۵۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۸۳۰,۸۶۲,۲۱۴,۶۰۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۰,۰۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۲ ۰ ۱,۵۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۵۷۸,۶۴۵,۶۰۳,۶۹۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۰,۱۷۷ ۱۰,۱۶۶ ۲۴ ۰ ۱,۵۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۸۲۱,۷۲۷,۳۵۱,۱۹۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۰,۱۷۲ ۱۰,۱۶۱ ۲۲ ۰ ۱,۵۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۸۱۳,۹۱۴,۵۴۷,۹۲۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۰,۱۶۴ ۱۰,۱۵۴ ۲۲ ۰ ۱,۵۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۸۰۲,۹۸۶,۹۹۳,۶۱۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱۰,۱۵۷ ۱۰,۱۴۶ ۲۴ ۰ ۱,۵۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۷۹۲,۵۱۲,۰۸۸,۷۶۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۰,۱۵۱ ۱۰,۱۴۱ ۲۸ ۰ ۱,۵۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۷۸۴,۶۹۱,۵۸۵,۹۲۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱۰,۱۴۶ ۱۰,۱۳۶ ۳۰ ۰ ۱,۵۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۷,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۷۷۶,۷۸۵,۹۱۰,۳۶۹