صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۳۲,۸۹۹,۴۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۷,۱۰۰,۵۱۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶,۳۳۶,۵۹۷,۰۶۸,۲۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱۲:۵۹:۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۰,۰۱۹ ۱۰,۰۰۵ ۱۰۳ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۳۳۶,۵۹۷,۰۶۸,۲۷۶
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۰,۱۸۵ ۱۰,۱۷۱ ۸۸ ۰ ۱,۷۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۰۹۹,۰۶۷,۶۲۲,۴۳۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۰,۰۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۸۸ ۰ ۱,۷۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۵,۸۲۸,۳۹۱,۸۱۰,۴۹۵
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۰,۱۸۰ ۱۰,۱۶۶ ۱۰۱ ۰ ۱,۷۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۰۹۱,۶۳۳,۰۶۵,۸۲۰
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۰,۱۷۵ ۱۰,۱۶۱ ۱۰۲ ۰ ۱,۷۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۰۸۴,۳۷۴,۴۹۳,۲۱۴
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۰,۱۶۵ ۱۰,۱۵۳ ۹۹ ۰ ۱,۷۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۰۷۱,۱۸۸,۸۸۱,۳۲۳
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱۰,۱۶۰ ۱۰,۱۴۸ ۹۹ ۰ ۱,۷۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۰۶۳,۵۳۵,۲۵۳,۸۶۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱۰,۱۵۵ ۱۰,۱۴۳ ۱۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۶,۰۵۵,۸۴۷,۴۶۴,۴۰۸
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱۰,۱۴۹ ۱۰,۱۳۸ ۱۰۲ ۰ ۱,۷۱۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۵,۹۴۵,۲۸۳,۴۷۷,۶۴۴
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱۰,۱۴۴ ۱۰,۱۳۲ ۱۰۱ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۱۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۵,۹۳۶,۸۳۶,۹۸۰,۹۸۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۱۲۶ ۷۹ ۰ ۱,۶۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۵,۷۲۳,۸۸۷,۴۷۰,۵۷۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۱۲۰ ۶۶ ۰ ۱,۶۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۵,۷۱۵,۷۱۴,۰۶۱,۴۰۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱۰,۱۲۵ ۱۰,۱۱۴ ۶۴ ۰ ۱,۶۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۵,۷۰۵,۴۹۲,۲۰۸,۹۱۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۰,۱۲۰ ۱۰,۱۰۹ ۶۵ ۰ ۱,۶۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۵,۶۹۷,۵۸۹,۱۹۳,۵۹۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱۰,۱۱۵ ۱۰,۱۰۳ ۶۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۹۲,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۵,۶۸۹,۵۵۰,۱۳۷,۷۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۰,۱۰۷ ۱۰,۰۹۵ ۶۵ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۷,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۷,۸۹۹,۴۸۵ ۱۵,۶۲۶,۸۱۵,۹۵۵,۳۵۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۰۹۲ ۷۹ ۰ ۱,۶۲۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۸,۸۹۹,۴۸۵ ۱۵,۰۲۵,۲۷۸,۳۰۵,۳۰۲
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۸۶ ۸۰ ۰ ۱,۶۲۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۸,۸۹۹,۴۸۵ ۱۵,۰۱۷,۶۶۷,۳۰۰,۴۹۸
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۰,۰۹۲ ۱۰,۰۸۰ ۷۶ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۸۸,۸۹۹,۴۸۵ ۱۵,۰۰۸,۵۵۴,۹۲۹,۵۱۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۱۰,۰۸۶ ۱۰,۰۷۴ ۹۷ ۰ ۱,۶۰۸,۸۹۹,۴۸۵ ۰ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۶۸,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴,۷۹۷,۸۹۴,۶۸۰,۸۵۴