صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري امین یکم فردا به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف 500 ريال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه سه در هزار (0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق *
4 کارمزد متولي سالانه یک در ده هزار (0.0001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 150 میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود.*
5 کارمزد بازارگردان سالانه دو در هزار (0.002) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق*
6 حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت صد و پنجاه (150) ميليون ريال به ازاي هر سال مالي

7 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 5 در ده هزار (0.0005) ارزش خالص دارائيهاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي باشد.**
8 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف چهارصد (400) ميليون ريال با ارايه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق
10 کارمزد خدمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسفیه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه گذاران طبق قوانین و مقررات موجود، حداکثر 200 میلیون ریال سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی صندوق.

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات  بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.
بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات  بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود