فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه تا سقف 500 ريال با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 20 ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالي با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه سه در هزار (0.003) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق *
4 کارمزد متولي سالانه یک در ده هزار (0.0001) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 150 میلیون ریال و حداکثر 250 میلیون ریال خواهد بود.*
5 کارمزد بازارگردان سالانه دو در هزار (0.002) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق*
6 حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت صد و پنجاه (150) ميليون ريال به ازاي هر سال مالي

7 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 5 در ده هزار (0.0005) ارزش خالص دارائيهاي صندوق در آغاز دوره اوليه تصفيه مي باشد.**
8 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براينکه عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : هزينه دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف چهارصد (400) ميليون ريال با ارايه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق
10 کارمزد خدمات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسفیه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه گذاران طبق قوانین و مقررات موجود، حداکثر 200 میلیون ریال سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تایید متولی صندوق.

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال ر این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات  بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد.
بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال ر این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات  بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین می شود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق