صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

 هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمايه در صندوق، مزيت‌هاي متعددي نسبت به سرمايه‌گذاري انفرادي سرمايه‌گذاران دارد: اولاً هزينه بکارگيري نيروهاي متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بين همه سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار کاهش مي‌يابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمايه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار براي انجام سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد. ثالثا،ً امکان سرمايه‌گذاري مناسب و متنوع‌تر دارايي‌ها فراهم شده و در نتيجه ريسک سرمايه‌گذ‌اري کاهش مي‌يابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارايي ها در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا :اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت و با پرداخت سود است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

1-1- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار

حداقل 30% از کل دارائيهاي صندوق

1-2- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداكثر 50% از کل داراييهاي صندوق

1-3- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر

حداكثر 40 % از داراييهاي صندوق

1-4- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن

حداكثر 30 % از داراييهاي صندوق

2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس

حداقل 5% و حداكثر 20 % از کل داراييهاي صندوق

2-1- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

حداكثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره از ناشر

2-2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله خرید همان سهام

حداكثر 5 % از کل داراييهاي صندوق

2-3- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام طبقه بندی شده در یک صنعت

حداكثر 5 % از کل داراييهاي صندوق

2-4- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله خرید سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران

حداكثر 5% از کل داراييهاي صندوق

2-5- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداكثر 5% از ارزش روز سهام صندوق

2-6- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

2-7- گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها

حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق

3- واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری" ثبت شده نزد سازمان

حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد