صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ تائیدیه سازمان مبنی بر افزایش سقف مربوط به صورتجلسه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ تغییرات امیدنامه مبنی بر افزایش سقف صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ مجوز سازمان جهت افزایش سقف صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ تایید سازمان بابت مجمع ۵ مرداد ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ تایید سازمان بابت مجمع ۵ مرداد ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تغییرات مجمع ۱۰ آذ۹۷ مبنی بر افزایش سقف تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ تغییرات مجمع مورخ ۱۳ اسفند ۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ تغییرات مجمع مورخ ۶ دی ماه ۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ تغییرات مجمع مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ مجمع ۴ شهریور ۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ تغییرات مجمع مورخ ۳ خرداد ۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ تغییرات مجمع مورخ ۲۳ فروردین ۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ تغییرات مجمع مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ تغییرات امیدنامه