صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تایید صورتجلسه مجمع ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ صندوق امین یکم فردا تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ تایید صورتجلسه مجمع ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ صندوق امین یکم فردا تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ صورتجلسه مجمع صندوق امین یکم فردا مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ صورتجلسه مجمع صندوق امین یکم فردا مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ صورتجلسه مجمع صندوق امین یکم فردا مورخ ۱۸ دی ۱۴۰۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ تایید صورتجلسه مجمع ۲۲ آبان ۱۴۰۰ صندوق امین یکم فردا تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ صورتجلسه مجمع صندوق امین یکم فردا مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ تایید صورتجلسه مجمع ۱ خرداد ۱۴۰۰ صندوق امین یکم فردا تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱ خرداد ۱۴۰۰ صندوق امین یکم فردا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ بابت تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۶۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ تایید صورتجلسه مجمع ۱۷ دی ۹۹ صندوق امین یکم فردا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ صندوق امین یکم فردا بابت افزایش هزینه نرم افزار صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ تایید صورتجلسه مجمع ۳آبان ۱۳۹۹ صندوق امین یکم فردا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع مورخ ۳ آبان ۱۳۹۹ صندوق امین یکم فردا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۳ مهر ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تایید صورتجلسه مجمع ۳۱ تیر ۱۳۹۹ صندوق امین یکم فردا تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ صورتجلسه تغییر متولی در مجمع ۳۱ تیر ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ تایید سازمان جهت تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۵۵ و ۱۲۰۲۰۱۶۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۳۱ تیر ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۲۴ تیر ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ تایید سازمان بابت مجمع ۳ خرداد ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ تایید صورتجلسه مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۳ خرداد ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورتجلسه مجمع ۱۰ خرداد ۱۳۹۹-تصویب صورت مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ تایید صورتجلسه مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ تایید سازمان بابت مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ تایید سازمان بابت مجمع ۳۰ آذر ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۳۰ آذر ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ تائیدیه سازمان مبنی بر افزایش سقف مربوط به صورتجلسه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ تغییرات امیدنامه مبنی بر افزایش سقف صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ مجوز سازمان جهت افزایش سقف صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ تایید سازمان بابت مجمع ۵ مرداد ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ تایید سازمان بابت مجمع ۵ مرداد ۱۳۹۸ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ تغییرات مجمع ۱۰ آذ۹۷ مبنی بر افزایش سقف تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ تغییرات مجمع مورخ ۱۳ اسفند ۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ تغییرات مجمع مورخ ۶ دی ماه ۱۳۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ تغییرات مجمع مورخ ۹۶/۰۶/۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ مجمع ۴ شهریور ۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ تغییرات مجمع مورخ ۳ خرداد ۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ تغییرات مجمع مورخ ۲۳ فروردین ۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ تغییرات مجمع مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ تغییرات امیدنامه