دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا تاریخ 1396/06/26 بدینوسیله از دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع صندوق که در روز یکشنبه مورخ 1396/06/26  ساعت15 در محل تامین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار مشود حضور به هم رسانند. دستور جلسه: -...

بدینوسیله از دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع صندوق که در روز یکشنبه مورخ 1396/06/26  ساعت15 در محل تامین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک 51 برگزار مشود حضور به هم رسانند. دستور جلسه: - افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق امین یکم فردا طبق بند 11 امید نامه

1396/06/21
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود