تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات فایل
1396/04/28 1396/04/28 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 13960331 حسابرسی نشده فایل
1396/04/10 1396/04/10 گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 فایل
1396/02/24 1396/02/24 صورتهای مالی صندوق سال مالی منتهی به 30اسفند 1395 حسابرسی شده فایل
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 فایل
1396/02/04 1396/02/04 صورت های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده ) فایل
1396/01/28 1396/01/28 گزارش عملکرد برای دوره 86 روزه منتهی به 30 اسفند 1395 فایل
1395/10/29 1395/10/29 گزارش عملکرد صندوق برای دوره منتهی به 30 آذر 1395 فایل
1395/10/28 1395/10/28 صورتهای مالی 2 ماه و 17 روزه منتهی به 1395/09/30 فایل
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود