ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 252,006 12.05 503,583 14.09 473,727 13.18 483,691 13.68
اوراق 1,241,828 59.42 2,254,638 63.1 2,357,201 65.63 2,351,026 66.53
وجه نقد 578,101 27.66 795,316 22.25 728,790 20.29 695,484 19.68
سایر دارایی ها 23,162 1.1 33,812 0.94 46,077 1.28 16,887 0.47
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 243,227 11.63 489,440 13.69 460,542 12.82 470,405 13.31
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق