ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 272,818 12.3 494,086 13.72 529,732 14.64 549,467 15.19
اوراق 1,345,307 60.67 2,407,032 66.87 2,545,825 70.37 2,636,321 72.91
وجه نقد 581,875 26.24 679,784 18.88 532,492 14.72 421,753 11.66
سایر دارایی ها 23,173 1.04 31,362 0.87 22,633 0.62 21,353 0.59
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 264,308 11.92 484,713 13.46 522,741 14.45 539,760 14.92
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق