صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۱۹,۴۲۷ ۹.۶ ۹۱۸,۱۶۱ ۹.۳۵ ۹۹۲,۷۱۴ ۹.۹۹ ۱,۲۰۹,۸۹۰ ۱۱.۹۴
اوراق ۲,۴۶۹,۱۹۴ ۵۶.۵۳ ۵,۴۲۰,۸۸۱ ۵۵.۲۴ ۵,۴۰۵,۸۱۹ ۵۴.۴۴ ۵,۳۹۳,۷۱۷ ۵۳.۲۶
وجه نقد ۱,۴۴۰,۸۹۸ ۳۲.۹۸ ۳,۳۵۹,۶۰۴ ۳۴.۲۳ ۳,۴۳۲,۴۹۹ ۳۴.۵۷ ۳,۴۳۳,۳۰۴ ۳۳.۹
سایر دارایی ها ۵۷,۳۶۴ ۱.۳۱ ۱۷۹,۹۶۱ ۱.۸۳ ۱۵۹,۵۳۴ ۱.۶ ۱۴۶,۱۸۵ ۱.۴۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۷۵,۴۲۱ ۸.۵۹ ۶۳۱,۷۴۷ ۶.۴۳ ۷۰۰,۲۸۷ ۷.۰۵ ۹۱۱,۶۵۷ ۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد