صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۴۶,۵۸۳ ۹.۸۳ ۲,۱۶۹,۶۱۹ ۱۰.۹۹ ۲,۸۹۱,۲۹۳ ۱۳.۶۲ ۲,۹۹۷,۲۹۷ ۱۱.۶۵
اوراق ۳,۲۲۶,۶۱۰ ۴۹.۰۸ ۷,۹۲۲,۷۳۹ ۴۰.۱۲ ۷,۷۶۳,۸۹۶ ۳۶.۵۸ ۸,۱۵۸,۶۱۳ ۳۱.۷۱
وجه نقد ۲,۶۴۴,۶۱۵ ۴۰.۲۲ ۹,۴۹۲,۹۹۴ ۴۸.۰۸ ۱۰,۴۴۷,۰۶۸ ۴۹.۲۲ ۱۴,۴۹۰,۰۷۰ ۵۶.۳۱
سایر دارایی ها ۵۶,۸۷۲ ۰.۸۷ ۱۵۹,۹۴۳ ۰.۸۱ ۱۲۳,۲۳۸ ۰.۵۸ ۸۵,۹۹۲ ۰.۳۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۳۴,۱۸۹ ۸.۱۲ ۱,۵۹۶,۳۰۶ ۸.۰۸ ۲,۰۵۳,۶۲۱ ۹.۶۸ ۲,۱۰۴,۷۷۲ ۸.۱۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد