ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 348,562 10.26 506,468 6.47 532,268 6.66 537,093 6.79
اوراق 2,028,105 59.74 3,583,542 45.81 3,645,517 45.66 3,776,268 47.75
وجه نقد 988,715 29.12 3,675,697 46.99 3,759,092 47.09 3,570,662 45.15
سایر دارایی ها 40,476 1.19 95,674 1.22 86,554 1.08 66,005 0.83
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 334,752 9.86 465,431 5.95 481,588 6.03 484,918 6.13
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد