ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 334,960 11.04 374,682 5.77 478,543 6.3 482,892 6.19
اوراق 1,901,013 62.67 3,649,365 56.25 3,519,146 46.38 3,459,619 44.38
وجه نقد 769,470 25.36 2,374,322 36.59 3,514,061 46.31 3,789,111 48.61
سایر دارایی ها 36,977 1.21 80,036 1.23 114,624 1.51 102,802 1.31
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 323,642 10.67 340,983 5.25 446,324 5.88 450,143 5.77
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد