ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 330,406 12.94 605,001 14.13 427,536 8.57 258,756 5.13
اوراق 1,648,617 64.59 3,225,680 75.36 3,879,449 77.8 3,909,944 77.62
وجه نقد 553,768 21.69 419,630 9.8 657,333 13.18 860,551 17.08
سایر دارایی ها 31,034 1.21 71,860 1.67 63,967 1.28 50,069 0.99
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 219,050 8.58 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد