ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 193,029 11.09 433,132 14 455,416 13.38 501,576 13.68
اوراق 1,010,304 58.04 1,848,329 59.75 1,861,647 54.7 1,886,921 51.48
وجه نقد 519,587 29.85 795,406 25.71 1,072,895 31.52 1,260,396 34.38
سایر دارایی ها 20,807 1.19 30,872 0.99 27,752 0.81 30,615 0.83
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 185,507 10.65 416,015 13.44 441,311 12.96 487,126 13.29
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق