صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۷۴,۸۵۶ ۹.۸۹ ۳,۰۹۶,۱۴۷ ۸.۰۶ ۲,۴۶۱,۹۳۲ ۶.۱۶ ۱,۶۷۵,۷۳۷ ۴.۱۵
اوراق ۴,۰۱۹,۳۵۹ ۴۰.۷۹ ۱۲,۱۵۷,۰۷۷ ۳۱.۶۴ ۱۷,۵۷۵,۳۴۵ ۴۴ ۱۹,۸۷۸,۱۵۴ ۴۹.۲۷
وجه نقد ۴,۷۱۷,۷۰۴ ۴۷.۸۸ ۲۲,۲۸۲,۰۱۹ ۵۷.۹۸ ۱۸,۸۳۸,۰۷۱ ۴۷.۱۶ ۱۷,۱۶۹,۳۸۶ ۴۲.۵۶
سایر دارایی ها ۸۰,۰۷۴ ۰.۸۱ ۲۶۲,۲۰۴ ۰.۶۸ ۱۹۲,۲۷۰ ۰.۴۸ ۱۶۵,۹۴۶ ۰.۴۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۷۵۲,۶۸۶ ۷.۶۴ ۲,۳۱۲,۸۴۲ ۶.۰۲ ۱,۹۱۵,۱۰۵ ۴.۷۹ ۱,۴۱۲,۸۳۳ ۳.۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد