ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 147,160 9.96 370,722 15.08 400,584 14.07 420,800 14.19
اوراق 854,373 57.83 1,451,450 59.07 1,790,128 62.88 1,904,372 64.23
وجه نقد 457,720 30.98 610,185 24.83 636,486 22.35 624,833 21.07
سایر دارایی ها 19,165 1.29 31,261 1.27 33,907 1.19 29,474 0.99
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 140,811 9.53 346,391 14.09 374,547 13.15 407,119 13.73
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق