ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 313,771 13.2 619,930 17.07 698,681 19.27 751,974 20.37
اوراق 1,489,816 62.69 2,622,628 72.24 2,665,502 73.55 2,614,466 70.85
وجه نقد 553,429 23.29 359,482 9.9 225,127 6.21 287,724 7.79
سایر دارایی ها 28,121 1.18 57,087 1.57 76,472 2.11 76,965 2.08
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 236,309 9.94 126,984 3.49 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد