صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۵۹۸,۰۹۷ ۵.۹۳ ۵,۸۳۲,۴۸۶ ۹.۶ ۵,۹۰۲,۷۳۱ ۱۰.۰۱ ۵,۹۰۸,۶۷۳ ۱۰.۲
سایر سهام ۴۰۸,۰۲۰ ۱.۵۱ ۱,۱۵۳,۸۲۲ ۱.۹ ۱,۳۷۸,۲۹۹ ۲.۳۴ ۱,۴۲۶,۴۳۱ ۲.۴۶
اوراق مشارکت ۱۴,۸۳۶,۲۴۰ ۵۵.۰۳ ۳۹,۹۹۲,۵۷۱ ۶۵.۸۲ ۴۰,۸۸۴,۹۳۱ ۶۹.۳۷ ۴۰,۲۱۴,۲۲۱ ۶۹.۴۳
اوراق سپرده ۱۱۲,۹۳۱ ۰.۴۲ ۱,۸۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۹,۴۷۳,۴۱۲ ۳۵.۱۴ ۱۱,۹۶۶,۵۹۷ ۱۹.۶۹ ۸,۹۴۳,۸۰۰ ۱۵.۱۷ ۸,۴۹۹,۷۰۵ ۱۴.۶۸
سایر دارایی‌ها ۱۹۰,۳۴۹ ۰.۷۱ ۵۰۷,۲۷۷ ۰.۸۳ ۴۸۵,۴۱۸ ۰.۸۲ ۵۱۹,۱۲۲ ۰.۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۹۴۲,۳۳۹ ۳.۵ ۱,۳۰۶,۵۷۵ ۲.۱۵ ۱,۳۴۶,۰۰۰ ۲.۲۸ ۱,۳۵۰,۲۴۳ ۲.۳۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد