صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۶۳,۱۱۸ ۹.۴۹ ۱,۶۲۲,۴۰۷ ۹.۵۲ ۱,۷۰۷,۱۳۶ ۹.۱۳ ۱,۷۲۰,۶۳۷ ۸.۶۴
اوراق ۳,۰۱۵,۹۵۰ ۵۰.۸۲ ۶,۹۱۳,۴۹۰ ۴۰.۵۹ ۸,۲۵۶,۲۳۱ ۴۴.۱۴ ۸,۷۶۴,۷۶۲ ۴۴.۰۲
وجه نقد ۲,۳۰۲,۵۱۷ ۳۸.۸ ۸,۳۳۷,۳۹۹ ۴۸.۹۵ ۸,۵۵۸,۳۰۰ ۴۵.۷۵ ۹,۲۹۵,۳۳۲ ۴۶.۶۹
سایر دارایی ها ۵۲,۹۰۷ ۰.۸۹ ۱۵۹,۹۹۹ ۰.۹۴ ۱۸۳,۶۸۲ ۰.۹۸ ۱۲۹,۳۵۵ ۰.۶۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۷۷,۰۷۳ ۸.۰۴ ۱,۲۱۷,۳۴۲ ۷.۱۵ ۱,۳۰۷,۳۹۸ ۶.۹۹ ۱,۳۰۱,۶۷۵ ۶.۵۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد