صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۹۵,۶۱۲ ۹.۴۷ ۱,۲۸۴,۰۲۳ ۸.۸۶ ۱,۴۲۲,۱۲۶ ۹.۳۲ ۱,۶۴۱,۶۱۹ ۱۰.۰۶
اوراق ۲,۷۵۵,۸۵۵ ۵۲.۶۵ ۵,۷۱۱,۶۴۲ ۳۹.۴ ۵,۷۳۰,۱۷۱ ۳۷.۵۶ ۷,۰۸۱,۳۹۱ ۴۳.۳۹
وجه نقد ۱,۹۳۶,۹۲۵ ۳۷.۰۱ ۷,۳۷۷,۰۰۴ ۵۰.۸۹ ۷,۹۸۳,۸۳۰ ۵۲.۳۳ ۷,۵۰۲,۴۶۶ ۴۵.۹۷
سایر دارایی ها ۴۵,۵۵۸ ۰.۸۷ ۱۲۲,۲۱۹ ۰.۸۴ ۱۲۰,۷۷۴ ۰.۷۹ ۹۵,۰۷۲ ۰.۵۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۲۹,۳۳۵ ۸.۲ ۹۸۹,۸۷۴ ۶.۸۳ ۱,۰۵۷,۸۵۷ ۶.۹۳ ۱,۲۰۳,۹۰۱ ۷.۳۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد