ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/24 420,800 14.19 % 1,904,372 64.23 % 624,833 21.08 % 29,474 0.99 % 407,119 13.73 %
2 1396/09/23 420,567 14.19 % 1,903,407 64.24 % 624,833 21.09 % 29,056 0.98 % 406,908 13.73 %
3 1396/09/22 420,369 14.19 % 1,902,444 64.24 % 624,833 21.1 % 28,639 0.97 % 406,710 13.73 %
4 1396/09/21 419,978 14.19 % 1,901,461 64.24 % 624,818 21.11 % 28,232 0.95 % 406,354 13.73 %
5 1396/09/20 418,581 14.15 % 1,901,743 64.29 % 624,818 21.12 % 27,816 0.94 % 395,542 13.37 %
6 1396/09/19 418,392 14.15 % 1,900,783 64.29 % 624,818 21.13 % 27,401 0.93 % 394,124 13.33 %
7 1396/09/18 418,171 14.15 % 1,899,809 64.29 % 624,818 21.14 % 26,986 0.91 % 393,926 13.33 %
8 1396/09/17 417,972 14.15 % 1,898,828 64.29 % 608,289 20.6 % 43,107 1.46 % 393,727 13.33 %
9 1396/09/16 417,768 14.15 % 1,897,869 64.29 % 608,289 20.61 % 42,698 1.45 % 393,523 13.33 %
10 1396/09/15 417,579 14.15 % 1,896,911 64.29 % 608,289 20.62 % 42,289 1.43 % 393,334 13.33 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق