ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/01/05 526,620 6.66 % 3,602,986 45.54 % 0 0 % 3,750,946 47.41 % 31,731 0.92 % 477,340 6.03 %
2 1398/01/04 526,068 6.65 % 3,601,127 45.54 % 0 0 % 3,750,946 47.43 % 29,537 0.9 % 477,358 6.04 %
3 1398/01/03 525,868 6.65 % 3,599,271 45.54 % 0 0 % 3,750,946 47.46 % 27,323 0.87 % 477,156 6.04 %
4 1398/01/02 525,718 6.66 % 3,597,416 45.54 % 0 0 % 3,750,946 47.49 % 25,111 0.84 % 477,003 6.04 %
5 1398/01/01 524,942 6.65 % 3,595,562 45.54 % 0 0 % 3,750,946 47.51 % 23,214 0.82 % 476,851 6.04 %
6 1397/12/29 524,427 6.65 % 3,593,710 45.55 % 0 0 % 3,703,613 46.94 % 68,306 1.39 % 476,336 6.04 %
7 1397/12/28 524,227 6.65 % 3,591,860 45.55 % 0 0 % 3,703,613 46.97 % 66,072 1.36 % 476,136 6.04 %
8 1397/12/27 522,593 6.6 % 3,590,011 45.36 % 0 0 % 3,690,753 46.63 % 111,760 1.33 % 475,081 6 %
9 1397/12/26 520,398 6.61 % 3,590,264 45.6 % 0 0 % 3,701,578 47.01 % 61,632 1.31 % 473,843 6.02 %
10 1397/12/25 517,713 6.49 % 3,633,663 45.52 % 0 0 % 3,770,015 47.23 % 61,350 1.29 % 471,653 5.91 %