ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/29 581,236 6.93 % 3,830,923 45.69 % 0 0 % 3,902,513 46.54 % 69,974 1.33 % 513,715 6.13 %
2 1398/02/28 579,473 6.99 % 3,828,865 46.2 % 0 0 % 3,811,286 45.99 % 67,372 1.31 % 512,848 6.19 %
3 1398/02/27 578,726 6.92 % 3,823,635 45.75 % 0 0 % 3,890,606 46.55 % 65,080 1.28 % 512,681 6.13 %
4 1398/02/26 578,564 6.93 % 3,821,653 45.75 % 0 0 % 3,890,606 46.57 % 62,747 1.25 % 512,520 6.14 %
5 1398/02/25 578,353 6.93 % 3,819,673 45.75 % 0 0 % 3,890,606 46.6 % 60,417 1.22 % 512,309 6.14 %
6 1398/02/24 577,338 6.99 % 3,738,530 45.24 % 0 0 % 3,890,478 47.07 % 58,129 1.21 % 511,681 6.19 %
7 1398/02/23 575,386 7.21 % 3,808,400 47.69 % 0 0 % 3,545,355 44.4 % 55,991 1.22 % 511,014 6.4 %
8 1398/02/22 575,652 7.21 % 3,806,406 47.69 % 0 0 % 3,545,355 44.42 % 53,855 1.2 % 511,604 6.41 %
9 1398/02/21 577,530 7.24 % 3,804,413 47.68 % 0 0 % 3,545,355 44.43 % 51,723 1.17 % 511,202 6.41 %
10 1398/02/20 578,319 7.25 % 3,802,421 47.67 % 0 0 % 3,545,900 44.46 % 49,592 1.14 % 510,992 6.41 %