ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/29 641,711 17.49 % 2,691,959 73.36 % 300,175 8.18 % 76,775 2.09 % 0 0 %
2 1397/05/28 632,210 17.22 % 2,702,733 73.6 % 302,195 8.23 % 76,568 2.08 % 0 0 %
3 1397/05/27 628,899 17.15 % 2,700,652 73.65 % 302,195 8.24 % 76,360 2.08 % 0 0 %
4 1397/05/26 626,533 17.1 % 2,699,400 73.69 % 302,195 8.25 % 76,153 2.08 % 0 0 %
5 1397/05/25 626,425 17.11 % 2,698,275 73.69 % 302,195 8.25 % 75,946 2.07 % 0 0 %
6 1397/05/24 626,317 17.11 % 2,697,152 73.69 % 302,195 8.26 % 75,740 2.07 % 0 0 %
7 1397/05/23 626,089 16.46 % 2,696,031 70.86 % 446,640 11.74 % 77,098 2.03 % 0 0 %
8 1397/05/22 626,110 17.29 % 2,493,638 68.88 % 446,640 12.34 % 95,169 2.63 % 0 0 %
9 1397/05/21 626,420 17.3 % 2,510,565 69.33 % 448,897 12.4 % 76,517 2.11 % 0 0 %
10 1397/05/20 626,505 17.31 % 2,509,399 69.35 % 447,834 12.38 % 76,230 2.11 % 0 0 %