صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۵,۹۰۸,۶۷۳ ۱۰.۲ % ۱,۴۲۶,۴۳۱ ۲.۴۶ % ۴۰,۲۱۴,۲۲۱ ۶۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۸,۴۹۹,۷۰۵ ۱۴.۶۸ % ۵۱۹,۱۲۲ ۰.۹ % ۱,۳۵۰,۲۴۳ ۲.۳۳ %
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۵,۹۰۸,۶۷۳ ۱۰.۲۱ % ۱,۴۲۶,۴۳۰ ۲.۴۶ % ۴۰,۱۹۴,۲۴۲ ۶۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۸,۴۹۹,۷۰۵ ۱۴.۶۸ % ۵۱۴,۶۳۲ ۰.۸۹ % ۱,۳۴۹,۷۶۵ ۲.۳۳ %
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۵,۹۰۸,۶۷۳ ۱۰.۲۱ % ۱,۴۲۶,۴۲۸ ۲.۴۷ % ۴۰,۱۷۴,۳۰۰ ۶۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۸,۴۹۹,۷۰۵ ۱۴.۶۹ % ۵۱۰,۱۴۸ ۰.۸۸ % ۱,۳۴۹,۲۸۶ ۲.۳۳ %
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۵,۹۰۴,۷۴۶ ۱۰.۲۱ % ۱,۴۰۵,۲۷۶ ۲.۴۳ % ۴۰,۱۵۴,۳۸۵ ۶۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۸,۴۹۱,۷۰۴ ۱۴.۶۹ % ۵۱۳,۶۷۰ ۰.۸۹ % ۱,۳۴۹,۶۰۲ ۲.۳۳ %
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۵,۹۱۰,۹۸۸ ۱۰.۲۳ % ۱,۳۹۶,۱۲۲ ۲.۴۲ % ۴۰,۰۹۹,۹۱۰ ۶۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۸,۴۸۹,۷۸۲ ۱۴.۷ % ۵۱۱,۰۶۰ ۰.۸۸ % ۱,۳۵۶,۴۳۸ ۲.۳۵ %
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۵,۹۷۱,۶۷۹ ۱۰.۳۳ % ۱,۴۳۷,۱۸۰ ۲.۴۹ % ۴۰,۰۶۶,۹۸۵ ۶۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۸,۴۷۱,۷۸۲ ۱۴.۶۶ % ۴۹۸,۵۸۸ ۰.۸۶ % ۱,۳۵۷,۶۳۵ ۲.۳۵ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۵,۹۶۱,۸۸۴ ۱۰.۱۵ % ۱,۴۲۶,۶۲۱ ۲.۴۳ % ۴۰,۰۴۷,۰۱۳ ۶۸.۱۸ % ۰ ۰ % ۹,۴۴۵,۳۷۲ ۱۶.۰۸ % ۴۹۷,۲۹۰ ۰.۸۵ % ۱,۳۵۷,۷۵۸ ۲.۳۱ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۶,۰۰۲,۳۹۸ ۱۰.۲۳ % ۱,۴۵۰,۰۲۰ ۲.۴۸ % ۴۱,۰۳۶,۶۵۸ ۶۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۸,۳۰۸,۵۲۱ ۱۴.۱۶ % ۴۹۸,۶۰۸ ۰.۸۵ % ۱,۳۶۰,۴۴۱ ۲.۳۲ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۶,۰۰۲,۳۹۸ ۱۰.۲۴ % ۱,۴۵۰,۰۱۸ ۲.۴۷ % ۴۱,۰۱۶,۲۰۶ ۶۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۸,۳۰۰,۴۸۶ ۱۴.۱۶ % ۵۰۲,۲۵۱ ۰.۸۶ % ۱,۳۵۹,۹۶۳ ۲.۳۲ %