ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/08/22 258,756 5.14 % 3,909,944 77.62 % 0 0 % 860,551 17.08 % 7,903 0.99 % 0 0 %
2 1397/08/21 259,354 5.15 % 3,907,420 77.61 % 0 0 % 860,551 17.09 % 7,373 0.98 % 0 0 %
3 1397/08/20 258,866 5.14 % 3,905,399 77.61 % 0 0 % 860,551 17.1 % 7,073 0.98 % 0 0 %
4 1397/08/19 258,813 5.15 % 3,904,857 77.64 % 0 0 % 859,078 17.08 % 6,764 0.97 % 0 0 %
5 1397/08/18 258,870 5.15 % 3,902,838 77.63 % 0 0 % 859,078 17.09 % 6,455 0.97 % 0 0 %
6 1397/08/17 258,713 5.15 % 3,900,820 77.63 % 0 0 % 859,078 17.1 % 6,147 0.96 % 0 0 %
7 1397/08/16 258,608 5.15 % 3,898,804 77.63 % 0 0 % 859,078 17.11 % 5,838 0.96 % 0 0 %
8 1397/08/15 258,290 5.15 % 3,896,790 77.63 % 0 0 % 859,078 17.11 % 5,530 0.95 % 0 0 %
9 1397/08/14 258,524 5.15 % 3,894,774 77.62 % 0 0 % 859,002 17.12 % 5,223 0.94 % 0 0 %
10 1397/08/13 258,264 5.15 % 3,892,763 77.62 % 0 0 % 858,932 17.13 % 4,984 0.94 % 0 0 %