ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/06 483,691 13.69 % 2,351,026 66.53 % 695,484 19.68 % 16,887 0.48 % 470,405 13.31 %
2 1397/03/05 483,555 13.69 % 2,349,406 66.52 % 695,484 19.69 % 16,514 0.47 % 470,286 13.32 %
3 1397/03/04 474,270 13.43 % 2,357,618 66.78 % 694,283 19.67 % 17,342 0.49 % 461,012 13.06 %
4 1397/03/03 474,147 13.44 % 2,356,493 66.78 % 694,283 19.68 % 16,971 0.48 % 460,888 13.06 %
5 1397/03/02 473,997 13.44 % 2,360,604 66.93 % 689,047 19.54 % 16,601 0.47 % 460,739 13.06 %
6 1397/03/01 471,336 13.37 % 2,362,102 67 % 689,047 19.55 % 16,232 0.46 % 458,016 12.99 %
7 1397/02/31 470,917 11.27 % 2,361,881 56.53 % 1,332,415 31.89 % 26,564 0.64 % 457,609 10.95 %
8 1397/02/30 475,242 13.28 % 1,760,892 49.19 % 711,339 19.87 % 646,373 18.06 % 462,052 12.91 %
9 1397/02/29 475,359 13.29 % 2,380,664 66.54 % 705,895 19.73 % 30,216 0.84 % 462,187 12.92 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق