صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱,۰۴۸,۵۴۷ ۱.۱۵ % ۴۶,۹۷۶,۷۴۹ ۵۱.۸۶ % ۷۹۱,۰۹۷ ۰.۸۷ % ۳۸,۴۱۱,۳۳۶ ۴۲.۴ % ۱,۳۸۳,۲۰۴ ۰.۳۴ % ۱,۹۷۱,۲۴۳ ۲.۱۸ % ۱,۰۷۶,۴۱۹ ۱.۱۹ %
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱,۰۲۹,۹۳۰ ۱.۱۴ % ۴۶,۹۵۳,۷۲۷ ۵۱.۸۹ % ۶۷۵,۶۰۴ ۰.۷۵ % ۳۸,۵۲۶,۱۱۲ ۴۲.۵۸ % ۱,۳۶۲,۱۹۹ ۰.۳۲ % ۱,۹۳۹,۴۷۴ ۲.۱۴ % ۱,۰۷۴,۸۳۸ ۱.۱۹ %
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱,۰۰۳,۷۹۰ ۱.۱۱ % ۴۶,۹۲۹,۶۶۷ ۵۱.۹۴ % ۶۷۵,۳۱۱ ۰.۷۵ % ۳۸,۴۰۹,۷۲۷ ۴۲.۵۱ % ۱,۴۶۱,۲۳۵ ۰.۴۲ % ۱,۸۷۵,۶۳۷ ۲.۰۸ % ۱,۰۷۷,۹۱۳ ۱.۱۹ %
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱,۰۲۰,۱۸۸ ۱.۱۳ % ۴۶,۹۰۶,۴۶۳ ۵۱.۹۲ % ۵۷۶,۹۲۷ ۰.۶۴ % ۳۸,۵۰۷,۸۴۳ ۴۲.۶۲ % ۱,۴۴۲,۸۰۴ ۰.۴ % ۱,۸۹۰,۱۲۱ ۲.۰۹ % ۱,۰۷۸,۹۲۲ ۱.۱۹ %
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱,۰۴۴,۸۰۳ ۱.۱۵ % ۴۶,۸۵۷,۸۹۱ ۵۱.۸۷ % ۵۷۶,۶۶۱ ۰.۶۴ % ۳۸,۵۱۱,۰۸۴ ۴۲.۶۳ % ۱,۴۲۳,۰۴۹ ۰.۳۸ % ۱,۹۲۰,۲۵۱ ۲.۱۳ % ۱,۰۷۸,۵۸۹ ۱.۱۹ %
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱,۰۴۴,۸۰۳ ۱.۱۵ % ۴۶,۸۳۴,۲۴۰ ۵۱.۸۷ % ۵۷۶,۳۹۵ ۰.۶۴ % ۳۸,۵۰۷,۴۰۲ ۴۲.۶۵ % ۱,۴۰۶,۹۵۸ ۰.۳۶ % ۱,۹۲۰,۲۵۱ ۲.۱۳ % ۱,۰۷۸,۲۳۸ ۱.۱۹ %
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱,۰۴۴,۸۰۳ ۱.۱۶ % ۴۶,۸۱۰,۶۰۲ ۵۱.۸۷ % ۵۷۶,۱۲۹ ۰.۶۴ % ۳۸,۵۰۵,۷۰۳ ۴۲.۶۷ % ۱,۳۸۷,۲۰۰ ۰.۳۴ % ۱,۹۲۰,۲۵۱ ۲.۱۳ % ۱,۰۷۷,۷۶۸ ۱.۱۹ %
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱,۰۳۸,۲۳۳ ۱.۱۵ % ۴۶,۷۸۶,۵۶۱ ۵۱.۸۹ % ۵۷۵,۸۶۳ ۰.۶۴ % ۳۸,۴۴۸,۷۹۹ ۴۲.۶۴ % ۱,۴۱۸,۰۵۷ ۰.۳۸ % ۱,۹۰۴,۷۷۹ ۲.۱۱ % ۱,۰۷۸,۸۳۵ ۱.۲ %
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱,۰۳۸,۲۳۳ ۱.۱۶ % ۴۶,۷۶۲,۹۵۵ ۵۱.۸۸ % ۵۷۵,۵۹۷ ۰.۶۴ % ۳۸,۴۳۱,۸۱۲ ۴۲.۶۴ % ۱,۴۱۴,۹۲۲ ۰.۳۷ % ۱,۹۰۴,۷۷۹ ۲.۱۱ % ۱,۰۷۸,۴۷۶ ۱.۲ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱,۰۵۴,۸۶۶ ۱.۱۷ % ۴۶,۷۴۰,۶۰۳ ۵۱.۶۹ % ۷۷۲,۶۰۰ ۰.۸۵ % ۳۸,۵۱۳,۷۲۱ ۴۲.۵۹ % ۱,۴۱۲,۸۱۵ ۰.۳۷ % ۱,۹۲۵,۱۷۳ ۲.۱۳ % ۱,۰۸۱,۶۲۱ ۱.۲ %