صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۲,۹۹۷,۲۹۷ ۱۱.۶۵ % ۸,۱۵۸,۶۱۳ ۳۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۹۰,۰۷۰ ۵۶.۳۱ % ۸۵,۹۹۲ ۰.۳۳ % ۲,۱۰۴,۷۷۲ ۸.۱۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۲,۹۹۷,۳۰۳ ۱۱.۶۵ % ۸,۱۵۴,۴۰۷ ۳۱.۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۸۷,۰۵۱ ۵۶.۳۲ % ۸۲,۳۰۲ ۰.۳۲ % ۲,۱۰۴,۷۷۲ ۸.۱۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۲,۶۲۹,۷۰۷ ۱۱.۰۷ % ۸,۱۵۰,۲۰۶ ۳۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۷۶,۹۰۶ ۵۴.۲۲ % ۹۴,۰۸۵ ۰.۴ % ۱,۸۱۳,۱۰۷ ۷.۶۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۳,۰۲۹,۶۴۴ ۱۲.۵۵ % ۸,۱۴۸,۰۳۰ ۳۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۸۷۶,۹۰۶ ۵۳.۳۴ % ۸۷,۳۳۶ ۰.۳۶ % ۲,۱۴۰,۴۶۴ ۸.۸۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۳,۰۱۲,۲۵۱ ۱۳.۶۹ % ۸,۰۷۶,۷۲۵ ۳۶.۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۱۳,۴۹۰ ۴۹.۱۴ % ۱۰۲,۴۲۱ ۰.۴۷ % ۲,۱۲۳,۸۹۷ ۹.۶۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۲,۹۸۰,۱۰۵ ۱۴.۴۲ % ۸,۰۹۷,۸۶۷ ۳۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۹,۵۱۲,۴۸۱ ۴۶.۰۲ % ۷۷,۷۶۴ ۰.۳۸ % ۲,۱۲۳,۲۵۲ ۱۰.۲۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۳,۰۳۲,۰۶۴ ۱۴.۶۱ % ۸,۱۳۲,۱۷۰ ۳۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۹,۵۱۲,۴۸۱ ۴۵.۸۵ % ۷۱,۷۸۶ ۰.۳۵ % ۲,۱۶۳,۹۵۶ ۱۰.۴۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۳,۰۹۵,۹۹۰ ۱۴.۷۲ % ۸,۱۲۶,۴۳۵ ۳۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۹,۴۹۶,۶۹۵ ۴۵.۱۴ % ۳۱۹,۵۶۰ ۱.۵۲ % ۲,۲۰۱,۵۴۳ ۱۰.۴۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۳,۰۹۵,۹۹۰ ۱۴.۷۲ % ۸,۱۲۲,۲۴۸ ۳۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۹,۴۹۶,۶۹۵ ۴۵.۱۶ % ۳۱۴,۶۴۶ ۱.۵ % ۲,۲۰۱,۵۴۳ ۱۰.۴۷ %