صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱,۶۷۵,۷۳۷ ۴.۱۵ % ۱۹,۸۷۸,۱۵۴ ۴۹.۲۷ % ۵۰۶,۱۴۷ ۱.۲۵ % ۱۷,۱۶۹,۳۸۶ ۴۲.۵۶ % ۱,۱۱۴,۹۰۱ ۰.۴۱ % ۱,۴۱۲,۸۳۳ ۳.۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱,۶۷۵,۷۳۷ ۴.۱۶ % ۱۹,۸۶۸,۵۸۵ ۴۹.۲۷ % ۵۰۵,۹۰۱ ۱.۲۵ % ۱۷,۱۶۹,۳۸۶ ۴۲.۵۸ % ۱,۱۰۶,۴۶۸ ۰.۳۹ % ۱,۴۱۲,۸۳۳ ۳.۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۶۷۵,۷۳۷ ۴.۰۸ % ۱۹,۸۵۹,۰۱۸ ۴۸.۳۷ % ۵۰۵,۶۵۵ ۱.۲۳ % ۱۷,۸۹۹,۳۶۵ ۴۳.۶ % ۱,۱۱۳,۰۳۸ ۰.۴ % ۱,۴۱۲,۸۳۳ ۳.۴۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۷۰۴,۳۸۴ ۴.۱۸ % ۱۹,۸۴۷,۸۷۱ ۴۸.۶۴ % ۵۰۵,۴۰۹ ۱.۲۴ % ۱۷,۶۰۰,۲۹۱ ۴۳.۱۳ % ۱,۱۴۵,۸۴۷ ۰.۴۷ % ۱,۴۳۷,۸۳۱ ۳.۵۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۷۴۸,۷۶۵ ۴.۳۲ % ۱۹,۸۳۸,۸۴۵ ۴۸.۹۷ % ۵۰۵,۱۶۳ ۱.۲۵ % ۱۷,۲۷۷,۹۵۹ ۴۲.۶۴ % ۱,۱۴۵,۱۵۳ ۰.۴۵ % ۱,۴۷۸,۸۹۴ ۳.۶۵ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۸۰۲,۲۳۹ ۴.۴۵ % ۱۹,۸۲۸,۱۷۰ ۴۸.۹۴ % ۵۰۴,۹۱۸ ۱.۲۵ % ۱۷,۲۲۵,۵۶۴ ۴۲.۵۲ % ۱,۱۵۲,۲۴۳ ۰.۴۳ % ۱,۵۲۲,۴۹۲ ۳.۷۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۸۵۸,۶۲۱ ۴.۶۱ % ۱۹,۷۸۱,۲۸۷ ۴۹.۰۵ % ۵۰۴,۶۷۲ ۱.۲۵ % ۱۷,۰۴۳,۱۱۶ ۴۲.۲۶ % ۱,۱۴۳,۵۷۴ ۰.۴۱ % ۱,۵۷۰,۱۲۱ ۳.۸۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۸۵۸,۶۲۱ ۴.۶۱ % ۱۹,۷۷۱,۷۵۸ ۴۹.۰۵ % ۵۰۴,۴۲۶ ۱.۲۵ % ۱۷,۰۴۳,۱۱۶ ۴۲.۲۸ % ۱,۱۳۵,۰۱۰ ۰.۳۹ % ۱,۵۷۰,۱۲۱ ۳.۸۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۸۵۸,۶۲۱ ۴.۶۱ % ۱۹,۷۶۲,۲۳۴ ۴۹.۰۴ % ۵۰۴,۱۸۰ ۱.۲۵ % ۱۷,۰۴۱,۴۱۸ ۴۲.۲۹ % ۱,۱۲۸,۰۱۰ ۰.۳۷ % ۱,۵۷۰,۱۲۱ ۳.۹ %