ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/02 478,577 6.52 % 3,641,901 49.59 % 0 0 % 3,214,875 43.78 % 8,627 0.67 % 445,651 6.07 %
2 1397/11/01 477,654 6.46 % 3,640,055 49.26 % 0 0 % 3,264,834 44.18 % 6,687 0.64 % 444,778 6.02 %
3 1397/10/30 478,295 6.35 % 3,638,384 48.28 % 0 0 % 3,350,511 44.46 % 68,729 1.14 % 445,288 5.91 %
4 1397/10/29 427,590 5.72 % 3,631,836 48.58 % 0 0 % 3,296,074 44.09 % 121,085 1.12 % 409,876 5.48 %
5 1397/10/28 427,234 5.57 % 3,605,658 47.03 % 0 0 % 3,513,946 45.83 % 120,375 1.08 % 409,623 5.34 %
6 1397/10/27 427,080 5.57 % 3,603,954 47.03 % 0 0 % 3,513,946 45.86 % 118,167 1.06 % 409,470 5.34 %
7 1397/10/26 426,666 5.57 % 3,602,252 47.03 % 0 0 % 3,513,946 45.88 % 115,962 1.03 % 409,055 5.34 %
8 1397/10/25 426,506 5.74 % 3,600,534 48.49 % 0 0 % 3,258,928 43.89 % 139,553 1.04 % 408,818 5.51 %
9 1397/10/24 426,831 5.75 % 3,598,817 48.49 % 0 0 % 3,258,928 43.91 % 137,506 1.01 % 409,096 5.51 %