صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۶۴۱,۶۱۹ ۱۰.۰۶ % ۷,۰۸۱,۳۹۱ ۴۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۷,۵۰۲,۴۶۶ ۴۵.۹۷ % ۹۵,۰۷۲ ۰.۵۸ % ۱,۲۰۳,۹۰۱ ۷.۳۸ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۶۸۰,۲۳۷ ۹.۷۲ % ۶,۵۷۲,۸۵۷ ۳۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۸,۹۲۰,۰۱۳ ۵۱.۶۱ % ۱۰۹,۰۳۹ ۰.۶۳ % ۱,۲۲۲,۹۶۹ ۷.۰۸ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۶۸۹,۵۶۸ ۱۰.۳۹ % ۵,۵۴۶,۷۷۲ ۳۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۸,۹۰۵,۷۷۳ ۵۴.۷۶ % ۱۱۹,۹۶۵ ۰.۷۴ % ۱,۲۳۱,۲۳۴ ۷.۵۷ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۶۹۱,۲۲۶ ۱۰.۳۷ % ۵,۵۹۲,۶۹۶ ۳۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۸,۹۰۸,۹۷۱ ۵۴.۶۳ % ۱۱۵,۰۹۹ ۰.۷۱ % ۱,۲۳۴,۷۱۱ ۷.۵۷ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۴۷۶,۲۹۴ ۹.۲۳ % ۵,۵۹۳,۰۰۶ ۳۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۸,۸۰۲,۱۹۲ ۵۵.۰۶ % ۱۱۵,۶۷۵ ۰.۷۲ % ۱,۰۶۸,۵۳۳ ۶.۶۸ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۴۷۵,۹۳۵ ۹.۲۴ % ۵,۵۹۰,۲۳۷ ۳۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۸,۸۰۲,۱۹۲ ۵۵.۰۹ % ۱۱۰,۸۷۸ ۰.۶۹ % ۱,۰۶۸,۱۷۴ ۶.۶۸ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۴۷۵,۵۷۶ ۹.۲۴ % ۵,۵۹۴,۷۷۶ ۳۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۸,۷۹۴,۸۷۹ ۵۵.۰۷ % ۱۰۶,۰۸۵ ۰.۶۶ % ۱,۰۶۷,۸۱۵ ۶.۶۹ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۴۶۴,۲۷۲ ۹.۱۷ % ۵,۶۰۴,۷۹۸ ۳۵.۱۱ % ۰ ۰ % ۸,۷۹۴,۸۷۹ ۵۵.۱ % ۹۷,۹۲۵ ۰.۶۱ % ۱,۰۶۲,۳۰۲ ۶.۶۶ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۴۵۸,۷۵۰ ۹.۲۶ % ۵,۶۰۶,۶۹۴ ۳۵.۶ % ۰ ۰ % ۸,۵۹۲,۲۵۹ ۵۴.۵۵ % ۹۲,۸۲۸ ۰.۵۹ % ۱,۰۶۱,۶۵۶ ۶.۷۴ %