صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۹۱۰,۲۳۷ ۹.۲۲ % ۵,۴۹۹,۳۸۱ ۵۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۳,۳۷۸,۴۵۵ ۳۴.۲۱ % ۸۷,۶۵۷ ۱.۵۳ % ۶۲۴,۲۴۴ ۶.۳۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۹۱۵,۵۲۷ ۹.۲۶ % ۵,۴۹۵,۵۶۹ ۵۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۴,۴۳۸ ۳۴.۳۲ % ۸۵,۶۰۶ ۱.۵ % ۶۲۶,۶۰۲ ۶.۳۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۹۱۴,۲۸۹ ۹.۲۷ % ۵,۴۷۲,۶۶۳ ۵۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۸,۸۶۸ ۳۳.۲۴ % ۱۹۹,۱۷۴ ۲.۶۶ % ۶۲۵,۳۲۹ ۶.۳۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۹۱۴,۴۸۳ ۹.۲۷ % ۵,۵۸۴,۹۲۲ ۵۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۸,۸۶۸ ۳۳.۲۵ % ۸۱,۶۱۱ ۱.۴۷ % ۶۲۵,۱۸۱ ۶.۳۴ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۹۰۶,۷۷۰ ۹.۲ % ۵,۵۸۷,۹۶۴ ۵۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۸,۸۶۸ ۳۳.۲۸ % ۷۹,۶۱۷ ۱.۴۵ % ۶۲۰,۸۳۱ ۶.۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۹۰۶,۹۰۷ ۹.۲۱ % ۵,۵۸۵,۱۷۱ ۵۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۸,۸۶۸ ۳۳.۲۹ % ۷۷,۶۲۰ ۱.۴۳ % ۶۲۰,۷۱۸ ۶.۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۹۰۶,۴۸۹ ۹.۲۱ % ۵,۵۹۲,۶۹۹ ۵۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۴,۳۷۳ ۳۳.۰۶ % ۸۹,۵۶۶ ۱.۵۵ % ۶۲۰,۵۵۰ ۶.۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۹۰۰,۵۰۲ ۹.۱۶ % ۵,۵۹۳,۲۹۱ ۵۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۴,۳۷۳ ۳۳.۰۹ % ۸۷,۵۷۹ ۱.۵۳ % ۶۱۸,۴۹۷ ۶.۲۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۹۰۰,۳۸۹ ۹.۱۶ % ۵,۵۹۰,۵۰۰ ۵۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۴۷,۹۶۸ ۳۳.۰۴ % ۹۱,۶۶۴ ۱.۵۸ % ۶۱۸,۳۸۵ ۶.۲۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۹۰۰,۲۷۷ ۹.۱۶ % ۵,۵۸۷,۷۱۰ ۵۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۴۷,۹۶۸ ۳۳.۰۶ % ۸۹,۶۷۷ ۱.۵۶ % ۶۱۸,۲۷۳ ۶.۲۹ %