صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۷۳۸,۹۱۰ ۸.۰۵ % ۴,۰۰۵,۲۹۸ ۴۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۳۶۵,۱۲۴ ۴۷.۵۶ % ۶۷,۸۵۳ ۱.۲۸ % ۵۵۸,۲۸۶ ۶.۰۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۶۹۸,۷۲۷ ۷.۶۵ % ۳,۷۳۱,۲۱۹ ۴۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۴,۶۳۴,۸۸۶ ۵۰.۷۶ % ۶۵,۶۹۱ ۱.۲۶ % ۵۵۲,۲۴۴ ۶.۰۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۶۷۵,۲۷۲ ۷.۳۹ % ۳,۷۲۹,۳۵۶ ۴۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۴,۶۷۱,۲۷۹ ۵۱.۱۲ % ۶۲,۸۴۳ ۱.۲۳ % ۵۳۸,۵۱۷ ۵.۸۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۶۷۱,۷۴۲ ۷.۴۷ % ۳,۶۹۴,۱۴۵ ۴۱.۱ % ۰ ۰ % ۴,۵۶۱,۷۲۳ ۵۰.۷۶ % ۶۰,۰۴۳ ۱.۲۲ % ۵۳۶,۰۷۴ ۵.۹۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۶۶۶,۹۱۹ ۷.۴۳ % ۳,۶۹۲,۲۰۸ ۴۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۴,۵۶۵,۶۸۷ ۵۰.۸۳ % ۵۷,۲۵۱ ۱.۱۹ % ۵۳۲,۱۴۸ ۵.۹۲ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۶۶۶,۷۵۷ ۷.۴۳ % ۳,۶۹۰,۲۷۲ ۴۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۴,۵۶۵,۶۸۷ ۵۰.۸۶ % ۵۴,۴۵۵ ۱.۱۶ % ۵۳۱,۹۸۶ ۵.۹۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۶۶۶,۵۳۹ ۷.۴۳ % ۳,۶۸۸,۳۳۸ ۴۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۴,۵۶۵,۶۸۷ ۵۰.۸۹ % ۵۱,۶۶۳ ۱.۱۳ % ۵۳۱,۷۶۸ ۵.۹۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۶۶۴,۷۰۲ ۷.۴۱ % ۳,۶۸۶,۴۰۶ ۴۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۴,۵۶۶,۶۹۰ ۵۰.۹ % ۵۴,۶۳۰ ۱.۱۶ % ۵۳۱,۴۸۱ ۵.۹۲ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۶۶۰,۳۹۵ ۷.۵۲ % ۳,۶۸۴,۴۷۵ ۴۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۷۹,۵۸۶ ۴۹.۹ % ۵۱,۹۴۰ ۱.۱۶ % ۵۳۰,۸۸۲ ۶.۰۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۶۵۰,۸۸۶ ۷.۴۲ % ۳,۶۸۲,۵۴۵ ۴۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۶,۵۲۶ ۵۰.۰۲ % ۴۹,۲۵۴ ۱.۱۳ % ۵۳۰,۴۸۰ ۶.۰۵ %