صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۴,۰۳۰,۴۹۲ ۱۱ % ۷,۷۲۷,۶۳۷ ۲۱.۱ % ۵۰۰,۰۰۰ ۱.۳۷ % ۲۴,۱۳۲,۴۴۹ ۶۵.۸۹ % ۲۳۴,۱۵۹ ۰.۶۴ % ۲,۶۸۲,۳۹۲ ۷.۳۲ %
۹۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۴,۰۹۶,۷۷۵ ۱۱.۳ % ۷,۷۲۲,۵۷۶ ۲۱.۳ % ۵۰۷,۳۷۷ ۱.۴ % ۲۳,۶۵۷,۲۹۲ ۶۵.۲۶ % ۲۶۹,۲۱۷ ۰.۷۴ % ۲,۷۰۷,۴۶۰ ۷.۴۷ %
۹۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۴,۱۶۳,۱۶۹ ۱۱.۶ % ۷,۶۰۴,۲۹۷ ۲۱.۲ % ۵۰۷,۱۳۱ ۱.۴۱ % ۲۳,۲۱۷,۹۶۴ ۶۴.۷۲ % ۳۸۲,۶۵۳ ۱.۰۷ % ۲,۷۶۱,۷۰۷ ۷.۷ %
۹۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۴,۲۷۵,۳۳۸ ۱۲.۰۷ % ۷,۵۹۹,۷۴۸ ۲۱.۴۶ % ۵۰۶,۸۸۵ ۱.۴۳ % ۲۲,۶۸۴,۵۸۱ ۶۴.۰۷ % ۳۴۰,۱۵۳ ۰.۹۶ % ۲,۸۳۰,۰۴۸ ۷.۹۹ %
۹۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۴,۳۳۶,۹۰۶ ۱۲.۲۷ % ۷,۶۲۵,۲۳۲ ۲۱.۵۷ % ۵۰۶,۶۳۹ ۱.۴۳ % ۲۲,۴۶۶,۰۸۰ ۶۳.۵۴ % ۴۲۳,۵۰۹ ۱.۲ % ۲,۸۶۲,۰۸۴ ۸.۰۹ %
۹۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۴,۳۳۶,۹۰۶ ۱۲.۲۷ % ۷,۶۲۱,۴۱۶ ۲۱.۵۶ % ۵۰۶,۳۹۳ ۱.۴۳ % ۲۲,۴۶۶,۰۸۰ ۶۳.۵۶ % ۴۱۲,۶۸۰ ۱.۱۷ % ۲,۸۶۲,۰۸۴ ۸.۱ %
۹۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۴,۳۳۶,۹۰۶ ۱۲.۲۸ % ۷,۶۱۷,۶۰۴ ۲۱.۵۶ % ۵۰۶,۱۴۷ ۱.۴۳ % ۲۲,۴۶۶,۰۸۰ ۶۳.۵۹ % ۴۰۱,۸۷۸ ۱.۱۴ % ۲,۸۶۲,۰۸۴ ۸.۱ %
۹۸ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۴,۳۶۳,۷۵۸ ۱۲.۱۷ % ۷,۵۸۲,۱۳۵ ۲۱.۱۵ % ۵۰۵,۹۰۱ ۱.۴۱ % ۲۲,۰۳۶,۷۰۲ ۶۱.۴۶ % ۱,۳۶۷,۲۶۱ ۳.۸۱ % ۲,۸۸۷,۸۳۱ ۸.۰۵ %
۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۴,۳۶۳,۷۵۸ ۱۲.۱۷ % ۷,۵۸۲,۱۳۵ ۲۱.۱۵ % ۵۰۵,۹۰۱ ۱.۴۱ % ۲۲,۰۳۶,۷۰۲ ۶۱.۴۶ % ۱,۳۶۷,۲۶۱ ۳.۸۱ % ۲,۸۸۷,۸۳۱ ۸.۰۵ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۴,۶۳۹,۳۴۵ ۱۲.۹۳ % ۷,۵۷۹,۶۷۸ ۲۱.۱۲ % ۵۰۵,۶۵۵ ۱.۴۱ % ۲۲,۰۳۶,۷۰۲ ۶۱.۴ % ۱,۱۳۰,۲۵۶ ۳.۱۵ % ۳,۱۵۵,۶۸۲ ۸.۷۹ %