صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۴۴۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۹۸۲ ۹۸.۴۶ % ۱۴,۲۴۴ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۴۴۲ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۹۸۲ ۹۸.۵۲ % ۱۳,۶۴۳ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۴۴۳ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۹۸۲ ۹۸.۵۹ % ۱۳,۰۴۶ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۱۴۴۴ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۹۸۲ ۹۸.۶۵ % ۱۲,۴۵۰ ۱.۳۵ % ۰ ۰ %
۱۴۴۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۹۸۲ ۹۸.۷۱ % ۱۱,۸۵۵ ۱.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۴۴۶ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۹۹۴ ۹۸.۷۸ % ۱۱,۲۴۸ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %