صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۸۵۸,۶۲۱ ۴.۶۳ % ۱۹,۷۵۲,۷۱۹ ۴۹.۲۳ % ۵۰۳,۹۳۴ ۱.۲۶ % ۱۶,۸۹۱,۴۱۸ ۴۲.۱ % ۱,۱۱۹,۳۶۶ ۰.۳۶ % ۱,۵۷۰,۱۲۱ ۳.۹۱ %
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۹۲۶,۹۸۵ ۴.۸۱ % ۱۹,۶۷۹,۵۶۳ ۴۹.۰۷ % ۵۰۳,۶۸۸ ۱.۲۶ % ۱۶,۸۹۱,۴۱۸ ۴۲.۱۲ % ۱,۰۹۹,۵۳۴ ۰.۲۹ % ۱,۶۳۰,۳۷۰ ۴.۰۷ %
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۹۳۰,۷۵۷ ۴.۴۳ % ۱۹,۶۶۸,۶۶۴ ۴۵.۱۳ % ۵۰۳,۴۴۲ ۱.۱۶ % ۲۰,۲۷۲,۱۹۱ ۴۶.۵۱ % ۱,۲۱۱,۲۵۰ ۰.۵۳ % ۱,۶۲۵,۴۳۷ ۳.۷۳ %
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲,۸۷۸,۱۹۵ ۷.۱۶ % ۱۶,۱۹۰,۳۴۸ ۴۰.۳ % ۵۰۳,۱۹۶ ۱.۲۵ % ۲۰,۴۵۷,۰۲۹ ۵۰.۹۱ % ۱۵۰,۰۵۴ ۰.۳۷ % ۲,۱۹۰,۲۸۰ ۵.۴۵ %
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۲,۸۳۳,۶۹۷ ۷.۱ % ۱۶,۲۲۰,۰۸۸ ۴۰.۶۱ % ۵۰۲,۹۵۰ ۱.۲۶ % ۲۰,۲۳۸,۸۶۳ ۵۰.۶۸ % ۱۴۰,۸۷۴ ۰.۳۵ % ۲,۱۵۲,۱۴۷ ۵.۳۹ %
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۲,۸۴۰,۰۸۴ ۷.۱۲ % ۱۶,۲۱۲,۳۱۵ ۴۰.۶۲ % ۵۰۲,۷۰۴ ۱.۲۶ % ۲۰,۰۹۰,۰۰۱ ۵۰.۳۴ % ۲۶۶,۷۵۸ ۰.۶۷ % ۲,۱۴۸,۶۷۲ ۵.۳۸ %
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۲,۸۳۹,۷۲۵ ۷.۱۲ % ۱۶,۲۰۴,۵۱۳ ۴۰.۶۲ % ۵۰۲,۴۵۹ ۱.۲۶ % ۲۰,۰۹۰,۰۰۱ ۵۰.۳۶ % ۲۵۷,۴۴۰ ۰.۶۵ % ۲,۱۴۸,۳۱۳ ۵.۳۹ %
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۲,۸۳۹,۲۴۷ ۷.۱۲ % ۱۶,۱۹۶,۷۲۰ ۴۰.۶۲ % ۵۰۲,۲۱۳ ۱.۲۶ % ۲۰,۰۹۰,۰۰۱ ۵۰.۳۸ % ۲۴۸,۱۳۲ ۰.۶۲ % ۲,۱۴۷,۸۳۴ ۵.۳۹ %
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲,۸۱۲,۹۱۷ ۷.۰۵ % ۱۶,۲۳۰,۷۵۵ ۴۰.۷۱ % ۵۰۱,۹۶۷ ۱.۲۶ % ۲۰,۰۸۸,۲۵۱ ۵۰.۳۸ % ۲۴۰,۰۰۵ ۰.۶ % ۲,۱۳۶,۷۵۰ ۵.۳۶ %
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۲,۸۰۹,۲۹۱ ۷.۱ % ۱۶,۲۲۲,۹۷۵ ۴۰.۹۸ % ۵۰۱,۷۲۱ ۱.۲۷ % ۱۹,۸۴۵,۶۱۴ ۵۰.۱۳ % ۲۰۵,۴۴۹ ۰.۵۲ % ۲,۱۰۲,۳۲۲ ۵.۳۱ %