صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۲,۸۴۳,۵۵۱ ۷.۱۷ % ۱۶,۱۹۱,۶۵۱ ۴۰.۸۲ % ۵۰۱,۴۷۵ ۱.۲۶ % ۱۹,۹۲۴,۵۰۱ ۵۰.۲۴ % ۱۹۹,۹۵۵ ۰.۵ % ۲,۱۲۷,۰۱۹ ۵.۳۶ %
۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲,۸۹۹,۰۷۳ ۷.۳ % ۱۶,۱۸۴,۰۶۷ ۴۰.۷۷ % ۵۰۱,۲۲۹ ۱.۲۶ % ۱۹,۹۰۷,۹۵۱ ۵۰.۱۵ % ۲۰۱,۰۳۵ ۰.۵۱ % ۲,۱۷۲,۵۴۱ ۵.۴۷ %
۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۲,۸۶۰,۵۳۰ ۷.۲۳ % ۱۶,۲۲۶,۱۷۲ ۴۰.۹۹ % ۵۰۰,۹۸۳ ۱.۲۷ % ۱۹,۷۸۹,۴۹۵ ۴۹.۹۹ % ۲۰۵,۸۶۷ ۰.۵۲ % ۲,۱۴۷,۲۴۸ ۵.۴۲ %
۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۲,۸۶۰,۵۳۰ ۷.۲۳ % ۱۶,۲۱۸,۴۱۹ ۴۱ % ۵۰۰,۷۳۷ ۱.۲۷ % ۱۹,۷۵۱,۳۸۰ ۴۹.۹۳ % ۲۲۸,۳۳۷ ۰.۵۸ % ۲,۱۴۷,۲۴۸ ۵.۴۳ %
۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۲,۸۶۰,۵۳۰ ۷.۲۳ % ۱۶,۲۱۰,۶۷۰ ۴۱ % ۵۰۰,۴۹۱ ۱.۲۷ % ۱۹,۷۵۱,۳۷۶ ۴۹.۹۵ % ۲۱۹,۰۰۲ ۰.۵۵ % ۲,۱۴۷,۲۴۸ ۵.۴۳ %
۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۲,۸۳۶,۲۱۲ ۷.۲۳ % ۱۶,۲۰۰,۷۲۶ ۴۱.۲۹ % ۵۰۰,۲۴۵ ۱.۲۷ % ۱۹,۴۹۳,۲۵۷ ۴۹.۶۸ % ۲۰۹,۶۷۹ ۰.۵۳ % ۲,۱۲۴,۴۶۴ ۵.۴۱ %
۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۲,۸۵۷,۷۵۴ ۷.۲۹ % ۱۶,۱۵۶,۸۶۴ ۴۱.۲۱ % ۵۰۰,۰۰۰ ۱.۲۸ % ۱۹,۴۹۳,۲۵۷ ۴۹.۷۲ % ۲۰۰,۳۶۶ ۰.۵۱ % ۲,۱۳۷,۵۵۶ ۵.۴۵ %
۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۲,۹۱۲,۰۶۶ ۷.۵ % ۱۶,۱۴۷,۳۶۹ ۴۱.۵۷ % ۵۰۷,۳۷۷ ۱.۳۱ % ۱۹,۰۶۳,۱۲۸ ۴۹.۰۸ % ۲۱۳,۴۰۸ ۰.۵۵ % ۲,۱۶۶,۴۶۸ ۵.۵۸ %
۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۲,۹۸۱,۸۱۸ ۷.۶۷ % ۱۶,۰۸۳,۳۴۴ ۴۱.۳۷ % ۵۰۷,۱۳۱ ۱.۳ % ۱۹,۱۰۱,۷۳۸ ۴۹.۱۴ % ۲۰۰,۹۰۰ ۰.۵۲ % ۲,۲۲۲,۵۷۲ ۵.۷۲ %
۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۲,۹۹۴,۲۷۰ ۷.۷ % ۱۶,۰۷۴,۹۸۵ ۴۱.۳۶ % ۵۰۶,۸۸۵ ۱.۳ % ۱۹,۰۹۳,۲۴۵ ۴۹.۱۲ % ۲۰۰,۰۲۳ ۰.۵۱ % ۲,۲۴۵,۱۸۶ ۵.۷۸ %