صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۲,۹۹۲,۷۹۵ ۷.۷ % ۱۶,۰۶۷,۲۷۸ ۴۱.۳۶ % ۵۰۶,۶۳۹ ۱.۳ % ۱۹,۰۹۳,۲۴۵ ۴۹.۱۵ % ۱۹۰,۷۳۵ ۰.۴۹ % ۲,۲۴۵,۱۸۶ ۵.۷۸ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۲,۹۹۲,۷۹۵ ۷.۷۱ % ۱۶,۰۵۹,۵۷۷ ۴۱.۳۵ % ۵۰۶,۳۹۳ ۱.۳ % ۱۹,۰۹۳,۲۴۵ ۴۹.۱۷ % ۱۸۱,۸۹۱ ۰.۴۷ % ۲,۲۴۵,۱۸۶ ۵.۷۸ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۳,۰۰۳,۰۶۲ ۷.۵۴ % ۱۶,۰۵۱,۱۶۷ ۴۰.۳ % ۵۰۶,۱۴۷ ۱.۲۷ % ۲۰,۰۹۴,۶۵۹ ۵۰.۴۵ % ۱۷۴,۱۷۶ ۰.۴۴ % ۲,۲۶۴,۸۷۴ ۵.۶۹ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳,۰۲۵,۶۷۵ ۷.۶۵ % ۱۵,۰۲۵,۳۸۵ ۳۷.۹۹ % ۵۰۵,۹۰۱ ۱.۲۸ % ۲۰,۷۶۷,۴۱۷ ۵۲.۵۱ % ۲۲۲,۸۶۵ ۰.۵۶ % ۲,۲۸۳,۰۶۵ ۵.۷۷ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۳,۰۷۶,۸۴۲ ۷.۷۹ % ۱۴,۹۵۸,۶۹۹ ۳۷.۸۵ % ۵۰۵,۶۵۵ ۱.۲۸ % ۲۰,۷۴۳,۷۸۶ ۵۲.۴۹ % ۲۳۵,۵۹۰ ۰.۶ % ۲,۳۲۱,۶۱۹ ۵.۸۷ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۳,۱۳۴,۰۹۴ ۷.۹۲ % ۱۴,۹۴۴,۷۶۳ ۳۷.۷۸ % ۵۰۵,۴۰۹ ۱.۲۸ % ۲۰,۷۴۱,۶۱۶ ۵۲.۴۴ % ۲۲۷,۶۹۶ ۰.۵۸ % ۲,۳۶۸,۲۷۵ ۵.۹۹ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۳,۱۲۰,۴۳۳ ۷.۹ % ۱۴,۹۳۸,۴۷۳ ۳۷.۸ % ۵۰۵,۱۶۳ ۱.۲۸ % ۲۰,۶۹۳,۹۶۶ ۵۲.۳۶ % ۲۶۵,۴۰۳ ۰.۶۷ % ۲,۳۶۷,۱۹۱ ۵.۹۹ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۳,۱۲۰,۴۳۳ ۷.۹ % ۱۴,۹۳۳,۲۹۹ ۳۷.۸ % ۵۰۴,۹۱۸ ۱.۲۸ % ۲۰,۶۹۳,۹۶۶ ۵۲.۳۸ % ۲۵۵,۴۷۴ ۰.۶۵ % ۲,۳۶۷,۱۹۱ ۵.۹۹ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۳,۱۲۰,۴۳۳ ۷.۹ % ۱۵,۱۸۲,۶۲۱ ۳۸.۴۴ % ۵۰۴,۶۷۲ ۱.۲۸ % ۲۰,۴۳۷,۷۷۴ ۵۱.۷۵ % ۲۴۷,۳۸۸ ۰.۶۳ % ۲,۳۶۷,۱۹۱ ۵.۹۹ %