صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۳,۳۶۰,۳۵۷ ۸.۶۴ % ۹,۸۶۰,۰۶۶ ۲۵.۳۶ % ۵۰۱,۹۶۷ ۱.۲۹ % ۲۴,۹۱۴,۲۱۰ ۶۴.۰۹ % ۲۳۸,۹۱۹ ۰.۶۱ % ۲,۵۶۷,۴۲۲ ۶.۶ %
۵۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۳,۳۲۲,۶۸۲ ۸.۷۹ % ۹,۸۵۶,۲۳۲ ۲۶.۰۹ % ۵۰۱,۷۲۱ ۱.۳۳ % ۲۳,۸۷۵,۹۲۰ ۶۳.۱۹ % ۲۲۷,۷۲۱ ۰.۶ % ۲,۵۳۶,۷۹۹ ۶.۷۱ %
۵۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۳,۳۲۲,۶۹۲ ۸.۸ % ۹,۸۵۱,۱۲۲ ۲۶.۰۸ % ۵۰۱,۴۷۵ ۱.۳۳ % ۲۳,۸۷۵,۹۲۰ ۶۳.۲۲ % ۲۱۶,۵۵۵ ۰.۵۷ % ۲,۵۳۶,۷۹۹ ۶.۷۲ %
۵۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۳,۳۲۲,۷۰۲ ۸.۸ % ۹,۸۴۶,۰۱۸ ۲۶.۰۹ % ۵۰۱,۲۲۹ ۱.۳۳ % ۲۳,۸۱۴,۹۳۷ ۶۳.۱ % ۲۵۶,۱۵۸ ۰.۶۸ % ۲,۵۳۶,۷۹۹ ۶.۷۲ %
۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۳,۴۰۴,۶۱۹ ۹.۱۶ % ۹,۸۴۱,۱۴۴ ۲۶.۴۷ % ۵۰۰,۹۸۳ ۱.۳۵ % ۲۳,۱۸۸,۳۰۴ ۶۲.۳۷ % ۲۴۵,۲۳۶ ۰.۶۶ % ۲,۵۹۵,۶۹۴ ۶.۹۸ %
۵۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۳,۴۷۳,۷۱۲ ۹.۳۱ % ۹,۹۳۶,۰۰۰ ۲۶.۶۲ % ۵۰۰,۷۳۷ ۱.۳۴ % ۲۳,۱۵۰,۱۶۹ ۶۲.۰۲ % ۲۶۶,۲۲۴ ۰.۷۱ % ۲,۶۴۲,۲۲۷ ۷.۰۸ %
۵۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۳,۴۲۳,۳۹۶ ۹.۳۳ % ۹,۹۳۲,۹۰۱ ۲۷.۰۷ % ۵۰۰,۴۹۱ ۱.۳۶ % ۲۲,۵۲۵,۴۱۵ ۶۱.۳۸ % ۳۱۵,۳۹۰ ۰.۸۶ % ۲,۶۵۳,۵۷۶ ۷.۲۳ %
۵۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۳,۴۲۳,۴۱۲ ۹.۳۳ % ۹,۹۲۷,۸۱۱ ۲۷.۰۶ % ۵۰۰,۲۴۵ ۱.۳۶ % ۲۲,۵۲۵,۴۱۵ ۶۱.۴۱ % ۳۰۴,۶۵۷ ۰.۸۳ % ۲,۶۵۳,۵۷۶ ۷.۲۳ %
۵۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۳,۴۲۳,۴۲۸ ۹.۳۴ % ۹,۹۲۲,۷۲۶ ۲۷.۰۶ % ۵۰۰,۰۰۰ ۱.۳۶ % ۲۲,۵۲۵,۱۶۰ ۶۱.۴۳ % ۲۹۴,۱۳۹ ۰.۸ % ۲,۶۵۳,۵۷۶ ۷.۲۴ %
۶۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۳,۴۲۳,۴۴۴ ۹.۳۴ % ۹,۹۱۸,۸۱۰ ۲۷.۰۶ % ۵۰۷,۳۷۷ ۱.۳۸ % ۲۲,۵۰۱,۶۲۹ ۶۱.۴ % ۲۹۷,۶۷۲ ۰.۸۱ % ۲,۶۵۳,۵۷۶ ۷.۲۴ %