صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۴,۲۱۷,۲۹۵ ۱۱.۴۴ % ۷,۶۵۰,۵۰۱ ۲۰.۷۵ % ۵۰۲,۴۵۹ ۱.۳۶ % ۲۴,۲۲۲,۲۸۱ ۶۵.۶۸ % ۲۸۵,۱۹۶ ۰.۷۷ % ۲,۹۶۵,۷۰۵ ۸.۰۴ %
۸۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۴,۲۱۷,۲۹۵ ۱۱.۴۴ % ۷,۶۴۶,۶۳۳ ۲۰.۷۴ % ۵۰۲,۲۱۳ ۱.۳۶ % ۲۴,۲۲۲,۲۸۱ ۶۵.۷۱ % ۲۷۳,۵۱۵ ۰.۷۴ % ۲,۹۶۵,۷۰۵ ۸.۰۵ %
۸۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۴,۲۱۵,۵۳۴ ۱۱.۴۴ % ۷,۶۴۲,۷۶۹ ۲۰.۷۴ % ۵۰۱,۹۶۷ ۱.۳۶ % ۲۴,۲۲۲,۲۸۱ ۶۵.۷۴ % ۲۶۱,۸۴۶ ۰.۷۱ % ۲,۹۶۵,۷۰۵ ۸.۰۵ %
۸۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۴,۱۵۰,۲۱۵ ۱۱.۲۹ % ۷,۶۳۶,۸۷۹ ۲۰.۷۸ % ۵۰۱,۷۲۱ ۱.۳۷ % ۲۴,۲۱۸,۳۰۴ ۶۵.۹۱ % ۲۳۹,۶۶۸ ۰.۶۵ % ۲,۹۲۸,۷۵۷ ۷.۹۷ %
۸۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۴,۱۰۱,۷۳۸ ۱۱.۱۸ % ۷,۶۳۶,۱۳۶ ۲۰.۸۲ % ۵۰۱,۴۷۵ ۱.۳۷ % ۲۴,۲۱۸,۰۹۸ ۶۶.۰۴ % ۲۱۶,۰۶۵ ۰.۵۹ % ۲,۸۶۱,۶۹۳ ۷.۸ %
۸۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۴,۰۸۱,۰۶۸ ۱۱.۱۴ % ۷,۶۲۹,۹۶۵ ۲۰.۸۴ % ۵۰۱,۲۲۹ ۱.۳۷ % ۲۴,۱۱۲,۹۰۹ ۶۵.۸۵ % ۲۹۳,۸۱۵ ۰.۸ % ۲,۸۳۸,۴۴۸ ۷.۷۵ %
۸۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳,۹۸۴,۹۱۶ ۱۰.۸۴ % ۷,۶۵۵,۵۴۸ ۲۰.۸۳ % ۵۰۰,۹۸۳ ۱.۳۶ % ۲۴,۱۸۴,۱۴۱ ۶۵.۸۱ % ۴۲۲,۵۲۴ ۱.۱۵ % ۲,۷۶۴,۴۴۳ ۷.۵۲ %
۸۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۳,۹۱۳,۸۲۲ ۱۰.۶۶ % ۷,۷۳۹,۵۲۰ ۲۱.۰۹ % ۵۰۰,۷۳۷ ۱.۳۶ % ۲۴,۱۴۶,۰۲۶ ۶۵.۸ % ۳۹۸,۳۳۱ ۱.۰۹ % ۲,۶۸۶,۷۴۴ ۷.۳۲ %
۸۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۳,۹۱۳,۸۲۲ ۱۰.۶۷ % ۷,۷۳۵,۶۷۸ ۲۱.۰۹ % ۵۰۰,۴۹۱ ۱.۳۶ % ۲۴,۱۳۲,۴۴۹ ۶۵.۷۹ % ۳۹۷,۴۶۳ ۱.۰۸ % ۲,۶۸۶,۷۴۴ ۷.۳۲ %
۹۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۳,۹۱۳,۸۲۲ ۱۰.۶۷ % ۷,۷۳۱,۸۴۰ ۲۱.۰۹ % ۵۰۰,۲۴۵ ۱.۳۶ % ۲۴,۱۳۲,۴۴۹ ۶۵.۸۲ % ۳۸۵,۸۰۸ ۱.۰۵ % ۲,۶۸۶,۷۴۴ ۷.۳۳ %