صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱,۰۳۸,۲۳۳ ۱.۱۵ % ۴۶,۷۸۶,۵۶۱ ۵۱.۸۹ % ۵۷۵,۸۶۳ ۰.۶۴ % ۳۸,۴۴۸,۷۹۹ ۴۲.۶۴ % ۱,۴۱۸,۰۵۷ ۰.۳۸ % ۱,۹۰۴,۷۷۹ ۲.۱۱ % ۱,۰۷۸,۸۳۵ ۱.۲ %
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱,۰۳۸,۲۳۳ ۱.۱۶ % ۴۶,۷۶۲,۹۵۵ ۵۱.۸۸ % ۵۷۵,۵۹۷ ۰.۶۴ % ۳۸,۴۳۱,۸۱۲ ۴۲.۶۴ % ۱,۴۱۴,۹۲۲ ۰.۳۷ % ۱,۹۰۴,۷۷۹ ۲.۱۱ % ۱,۰۷۸,۴۷۶ ۱.۲ %
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱,۰۵۴,۸۶۶ ۱.۱۷ % ۴۶,۷۴۰,۶۰۳ ۵۱.۶۹ % ۷۷۲,۶۰۰ ۰.۸۵ % ۳۸,۵۱۳,۷۲۱ ۴۲.۵۹ % ۱,۴۱۲,۸۱۵ ۰.۳۷ % ۱,۹۲۵,۱۷۳ ۲.۱۳ % ۱,۰۸۱,۶۲۱ ۱.۲ %
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱,۰۸۱,۲۰۲ ۱.۲۱ % ۴۶,۰۶۹,۵۳۳ ۵۱.۶۵ % ۷۷۲,۲۸۰ ۰.۸۷ % ۳۷,۹۲۲,۵۱۸ ۴۲.۵۲ % ۱,۳۹۸,۶۹۳ ۰.۳۶ % ۱,۹۵۱,۶۹۲ ۲.۱۹ % ۱,۰۷۹,۳۳۱ ۱.۲۱ %
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۱,۱۱۸,۸۰۲ ۱.۲۶ % ۴۶,۰۴۵,۸۱۹ ۵۱.۸۲ % ۷۷۱,۹۶۰ ۰.۸۷ % ۳۷,۵۰۹,۳۵۳ ۴۲.۲۱ % ۱,۴۲۱,۷۷۷ ۰.۳۸ % ۱,۹۹۰,۶۳۱ ۲.۲۴ % ۱,۰۸۳,۰۷۷ ۱.۲۲ %
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱,۱۱۸,۸۰۲ ۱.۲۶ % ۴۶,۰۲۳,۱۵۹ ۵۱.۸۲ % ۷۷۱,۶۴۰ ۰.۸۷ % ۳۷,۵۰۴,۸۵۲ ۴۲.۲۳ % ۱,۴۰۵,۵۶۹ ۰.۳۶ % ۱,۹۹۰,۶۳۱ ۲.۲۴ % ۱,۰۸۲,۶۰۷ ۱.۲۲ %
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱,۱۱۸,۸۰۲ ۱.۲۶ % ۴۶,۰۰۰,۶۰۱ ۵۱.۸۲ % ۷۷۱,۳۲۰ ۰.۸۷ % ۳۷,۴۸۲,۷۷۰ ۴۲.۲۲ % ۱,۴۰۷,۷۶۵ ۰.۳۷ % ۱,۹۹۰,۶۳۱ ۲.۲۴ % ۱,۰۸۱,۷۰۳ ۱.۲۲ %
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱,۰۸۹,۴۷۱ ۱.۲۳ % ۴۶,۰۲۳,۹۵۸ ۵۱.۸۹ % ۷۷۱,۰۰۰ ۰.۸۷ % ۳۷,۴۲۸,۳۹۳ ۴۲.۲ % ۱,۳۹۷,۴۲۸ ۰.۳۶ % ۱,۹۸۲,۰۴۸ ۲.۲۳ % ۱,۰۷۸,۰۱۷ ۱.۲۲ %
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱,۰۸۳,۶۸۲ ۱.۲۲ % ۴۵,۹۹۷,۷۵۳ ۵۲ % ۵۰۷,۳۷۷ ۰.۵۷ % ۳۷,۵۲۶,۹۸۲ ۴۲.۴۳ % ۱,۳۹۲,۰۳۹ ۰.۳۶ % ۱,۹۴۱,۷۴۴ ۲.۲ % ۱,۰۷۷,۶۸۱ ۱.۲۲ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱,۰۴۰,۰۸۰ ۱.۱۹ % ۴۵,۹۷۶,۹۱۷ ۵۲.۶۶ % ۵۰۷,۱۳۱ ۰.۵۸ % ۳۶,۵۲۱,۲۹۸ ۴۱.۸۳ % ۱,۳۷۶,۵۲۳ ۰.۳۴ % ۱,۸۸۹,۰۱۸ ۲.۱۶ % ۱,۰۸۰,۶۰۷ ۱.۲۴ %