صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۹۴,۰۳۳ ۰.۱۹ % ۲۳,۱۱۵,۳۴۴ ۴۶.۶ % ۵۰۲,۷۰۴ ۱.۰۱ % ۲۳,۵۵۳,۳۴۵ ۴۷.۴۸ % ۱,۲۱۰,۳۳۳ ۰.۵۲ % ۱,۱۲۹,۸۹۴ ۲.۲۸ % ۳۴۹,۶۹۷ ۰.۷ %
۹۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۹۷,۷۸۱ ۰.۲ % ۲۳,۰۹۳,۰۹۹ ۴۶.۴۳ % ۵۰۲,۴۵۹ ۱.۰۱ % ۲۳,۷۰۰,۸۸۰ ۴۷.۶۵ % ۱,۲۰۲,۴۰۶ ۰.۵ % ۱,۱۳۹,۵۶۱ ۲.۲۹ % ۳۵۴,۰۸۱ ۰.۷۱ %
۹۳ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۹۷,۷۸۱ ۰.۲ % ۲۳,۰۸۱,۸۶۴ ۴۶.۴۳ % ۵۰۲,۲۱۳ ۱.۰۱ % ۲۳,۷۰۰,۸۸۰ ۴۷.۶۸ % ۱,۱۹۰,۲۴۲ ۰.۴۷ % ۱,۱۳۹,۵۶۱ ۲.۲۹ % ۳۵۳,۷۲۵ ۰.۷۱ %
۹۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۹۷,۷۸۱ ۰.۲ % ۲۳,۰۷۰,۶۳۷ ۴۶.۴۳ % ۵۰۱,۹۶۷ ۱.۰۱ % ۲۳,۷۰۰,۸۸۰ ۴۷.۷ % ۱,۱۸۰,۱۴۴ ۰.۴۵ % ۱,۱۳۹,۵۶۱ ۲.۲۹ % ۳۵۵,۳۰۹ ۰.۷۲ %
۹۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۰۲,۴۲۵ ۰.۲۱ % ۲۳,۰۳۵,۱۰۹ ۴۷.۰۴ % ۵۰۱,۷۲۱ ۱.۰۲ % ۲۲,۹۸۹,۲۳۷ ۴۶.۹۵ % ۱,۱۷۵,۷۳۹ ۰.۴۳ % ۱,۱۵۹,۷۷۶ ۲.۳۷ % ۳۶۰,۷۸۷ ۰.۷۴ %
۹۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۷۵,۲۷۸ ۰.۱۶ % ۲۳,۰۲۳,۸۹۶ ۴۷.۶۷ % ۵۰۱,۴۷۵ ۱.۰۴ % ۲۲,۰۹۰,۱۱۴ ۴۵.۷۴ % ۱,۵۵۹,۳۶۹ ۱.۲۳ % ۱,۰۴۵,۵۷۳ ۲.۱۶ % ۳۶۴,۴۱۰ ۰.۷۵ %
۹۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۷۵,۴۳۹ ۰.۱۶ % ۲۳,۰۱۲,۶۹۳ ۴۷.۶۷ % ۵۰۱,۲۲۹ ۱.۰۴ % ۲۲,۰۹۰,۱۱۴ ۴۵.۷۶ % ۱,۵۴۷,۴۹۶ ۱.۲۱ % ۱,۰۴۴,۸۵۲ ۲.۱۶ % ۳۶۳,۵۳۹ ۰.۷۵ %
۹۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۰۳,۵۰۹ ۰.۲۱ % ۲۳,۰۰۱,۴۹۹ ۴۷.۶۸ % ۵۰۰,۹۸۳ ۱.۰۴ % ۲۲,۰۹۰,۱۱۴ ۴۵.۷۹ % ۱,۱۳۶,۹۴۸ ۰.۳۷ % ۱,۴۱۳,۰۹۱ ۲.۹۳ % ۳۵۴,۹۱۲ ۰.۷۴ %
۹۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۱۰۱,۰۳۹ ۰.۲۱ % ۲۲,۹۸۹,۲۵۸ ۴۷.۷ % ۵۰۰,۷۳۷ ۱.۰۴ % ۲۲,۰۵۳,۲۳۰ ۴۵.۷۶ % ۱,۱۶۴,۵۴۴ ۰.۴۳ % ۱,۳۸۶,۹۴۴ ۲.۸۸ % ۳۵۶,۶۱۵ ۰.۷۴ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۰۱,۰۳۹ ۰.۲۱ % ۲۲,۹۷۸,۰۷۸ ۴۷.۷ % ۵۰۰,۴۹۱ ۱.۰۴ % ۲۲,۰۵۳,۲۳۰ ۴۵.۷۸ % ۱,۱۵۳,۱۳۳ ۰.۴ % ۱,۳۸۶,۹۴۴ ۲.۸۸ % ۳۵۶,۲۵۶ ۰.۷۴ %