صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۹۴,۶۱۰ ۰.۲ % ۲۲,۳۴۳,۷۸۳ ۴۸.۵۳ % ۵۰۵,۴۰۹ ۱.۱ % ۲۰,۵۲۲,۱۰۷ ۴۴.۵۷ % ۱,۱۵۳,۴۴۴ ۰.۴۵ % ۱,۴۲۰,۸۶۴ ۳.۰۹ % ۳۴۴,۵۸۹ ۰.۷۵ %
۱۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۹۸,۹۵۳ ۰.۲۲ % ۲۲,۲۸۸,۲۷۶ ۴۸.۴۴ % ۵۰۵,۱۶۳ ۱.۱ % ۲۰,۵۳۰,۳۲۳ ۴۴.۶۲ % ۱,۱۴۲,۲۶۵ ۰.۴۱ % ۱,۴۴۵,۷۴۱ ۳.۱۴ % ۳۵۲,۴۳۶ ۰.۷۷ %
۱۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۹۸,۹۵۳ ۰.۲۲ % ۲۲,۲۷۷,۵۰۰ ۴۸.۴۴ % ۵۰۴,۹۱۸ ۱.۱ % ۲۰,۵۳۰,۳۲۳ ۴۴.۶۴ % ۱,۱۳۱,۴۳۴ ۰.۳۹ % ۱,۴۴۵,۷۴۱ ۳.۱۴ % ۳۵۲,۰۷۷ ۰.۷۷ %
۱۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱۰۳,۱۶۶ ۰.۲۲ % ۲۲,۱۹۹,۷۱۹ ۴۸.۲۹ % ۵۰۴,۶۷۲ ۱.۱ % ۲۰,۵۷۱,۲۰۱ ۴۴.۷۵ % ۱,۱۲۰,۶۱۴ ۰.۳۶ % ۱,۴۷۴,۶۰۱ ۳.۲۱ % ۳۵۱,۷۱۸ ۰.۷۷ %
۱۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۰۳,۱۶۶ ۰.۲۲ % ۲۲,۱۸۸,۹۵۶ ۴۸.۲۸ % ۵۰۴,۴۲۶ ۱.۱ % ۲۰,۵۷۱,۲۰۱ ۴۴.۷۶ % ۱,۱۱۱,۹۰۸ ۰.۳۴ % ۱,۴۷۴,۶۰۱ ۳.۲۱ % ۳۵۳,۴۰۸ ۰.۷۷ %
۱۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۰۳,۱۶۶ ۰.۲۲ % ۲۲,۱۷۸,۲۰۵ ۴۸.۲۸ % ۵۰۴,۱۸۰ ۱.۱ % ۲۰,۵۶۹,۵۵۷ ۴۴.۷۸ % ۱,۱۰۵,۴۶۵ ۰.۳۲ % ۱,۴۷۴,۶۰۱ ۳.۲۱ % ۳۵۵,۶۶۹ ۰.۷۷ %
۱۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۰۶,۵۳۴ ۰.۲۳ % ۲۲,۱۴۰,۱۴۳ ۴۷.۵ % ۵۰۳,۹۳۴ ۱.۰۸ % ۲۱,۲۴۸,۴۴۳ ۴۵.۵۹ % ۱,۱۱۰,۷۹۵ ۰.۳۲ % ۱,۴۹۷,۱۶۰ ۳.۲۱ % ۳۵۹,۴۰۲ ۰.۷۷ %
۱۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۱۱,۱۷۵ ۰.۲۴ % ۲۱,۱۳۱,۰۱۴ ۴۶.۳۳ % ۵۰۳,۶۸۸ ۱.۱ % ۲۱,۲۹۴,۵۸۴ ۴۶.۶۹ % ۱,۱۰۸,۵۴۸ ۰.۳۱ % ۱,۴۵۸,۹۴۲ ۳.۲ % ۳۶۳,۸۷۲ ۰.۸ %
۱۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۱۱,۳۹۸ ۰.۲۵ % ۲۱,۰۴۹,۶۸۳ ۴۶.۱۹ % ۵۰۳,۴۴۲ ۱.۱ % ۲۱,۲۸۸,۵۲۶ ۴۶.۷۱ % ۱,۰۹۲,۵۱۰ ۰.۲۹ % ۱,۵۲۸,۱۹۲ ۳.۳۵ % ۳۵۸,۶۳۶ ۰.۷۹ %
۱۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۱۱,۴۱۹ ۰.۲۵ % ۲۱,۰۳۹,۴۳۹ ۴۶.۷۲ % ۵۰۳,۱۹۶ ۱.۱۲ % ۲۰,۷۷۳,۸۶۸ ۴۶.۱۳ % ۱,۱۰۸,۸۷۷ ۰.۳۲ % ۱,۴۹۲,۵۶۱ ۳.۳۱ % ۳۶۲,۷۹۸ ۰.۸۱ %