صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۴۶۶,۳۴۰ ۴۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۴۸۷,۳۴۵ ۵۱.۰۲ % ۱,۴۵۱ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۴۶۶,۰۷۴ ۴۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۴۸۸,۹۶۹ ۵۱.۰۸ % ۲,۲۶۹ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۴۶۲,۹۵۷ ۴۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۵۱۳,۵۲۴ ۵۲.۴۸ % ۱,۹۷۳ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۰۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۴۶۲,۶۹۳ ۴۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۵۱۰,۶۶۴ ۵۲.۱۲ % ۶,۴۳۹ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۰۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۴۶۳,۳۰۵ ۴۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۵۰۵,۷۸۱ ۵۱.۶۵ % ۱۰,۰۹۰ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۰۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۴۵۹,۵۷۷ ۵۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۷۵۷ ۴۷.۴۵ % ۹,۸۰۲ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۰۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۴۶۰,۳۲۴ ۵۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۴۲۰,۷۳۶ ۴۷.۲۴ % ۹,۵۱۴ ۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۰۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۴۳۹,۱۰۱ ۵۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۴۲۷,۱۳۱ ۴۸.۷۹ % ۹,۲۲۷ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۰۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۴۳۲,۴۹۵ ۵۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۴۱۷,۰۶۹ ۴۸.۵۸ % ۸,۹۴۳ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۴۳۲,۲۴۸ ۴۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۵۲۰,۱۹۶ ۵۴.۱۲ % ۸,۶۵۹ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %