صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۹۸۲ ۹۸.۵۲ % ۱۳,۶۴۳ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴۲ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۹۸۲ ۹۸.۵۹ % ۱۳,۰۴۶ ۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴۳ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۹۸۲ ۹۸.۶۵ % ۱۲,۴۵۰ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴۴ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۹۸۲ ۹۸.۷۱ % ۱۱,۸۵۵ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۴۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۰۹,۹۹۴ ۹۸.۷۸ % ۱۱,۲۴۸ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %