صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱,۰۵۸,۳۶۶ ۱.۲۵ % ۴۵,۹۵۳,۰۳۳ ۵۴.۳۹ % ۵۰۶,۸۸۵ ۰.۶ % ۳۳,۷۰۵,۹۶۸ ۳۹.۹ % ۱,۳۶۱,۰۷۰ ۰.۳۳ % ۱,۸۹۷,۸۰۵ ۲.۲۵ % ۱,۰۸۲,۲۰۰ ۱.۲۸ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱,۰۷۴,۲۱۲ ۱.۲۹ % ۴۵,۹۳۱,۹۶۰ ۵۵.۵۱ % ۵۰۶,۶۳۹ ۰.۶۱ % ۳۱,۹۸۲,۵۴۸ ۳۸.۶۵ % ۱,۳۴۷,۰۷۲ ۰.۳۲ % ۱,۹۰۷,۵۲۱ ۲.۳۱ % ۱,۰۸۴,۴۴۲ ۱.۳۱ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۱,۰۷۴,۲۱۲ ۱.۳ % ۴۵,۹۰۷,۳۵۶ ۵۵.۵ % ۵۰۶,۳۹۳ ۰.۶۱ % ۳۱,۹۴۸,۵۷۵ ۳۸.۶۳ % ۱,۳۶۵,۰۲۷ ۰.۳۴ % ۱,۹۰۷,۵۲۱ ۲.۳۱ % ۱,۰۸۳,۹۷۲ ۱.۳۱ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۱,۰۷۴,۲۱۲ ۱.۳۵ % ۴۵,۸۸۴,۸۸۹ ۵۷.۵۹ % ۵۰۶,۱۴۷ ۰.۶۴ % ۲۸,۹۴۸,۵۷۵ ۳۶.۳۳ % ۱,۳۵۱,۱۰۳ ۰.۳۳ % ۱,۹۰۷,۵۲۱ ۲.۳۹ % ۱,۰۸۴,۶۳۰ ۱.۳۶ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱,۰۹۶,۹۳۹ ۱.۳۴ % ۴۵,۸۶۱,۳۶۰ ۵۶.۳۳ % ۵۰۵,۹۰۱ ۰.۶۲ % ۳۰,۶۷۰,۵۰۵ ۳۷.۶۷ % ۱,۳۵۳,۱۹۱ ۰.۳۳ % ۱,۹۳۴,۴۲۱ ۲.۳۸ % ۳۸۱,۳۳۵ ۰.۴۷ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱,۱۲۱,۸۳۷ ۱.۳۸ % ۴۵,۶۴۹,۷۷۶ ۵۶.۱۹ % ۵۰۵,۶۵۵ ۰.۶۲ % ۳۰,۶۶۶,۶۲۵ ۳۷.۷۵ % ۱,۳۴۲,۶۱۹ ۰.۳۲ % ۱,۹۴۹,۸۶۰ ۲.۴ % ۳۸۲,۹۲۸ ۰.۴۷ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱,۱۲۴,۷۵۲ ۱.۳۶ % ۴۵,۶۲۴,۶۲۳ ۵۵.۱۹ % ۵۰۵,۴۰۹ ۰.۶۱ % ۳۲,۰۷۱,۲۰۶ ۳۸.۸ % ۱,۴۲۲,۸۷۸ ۰.۴۱ % ۱,۹۱۷,۳۹۴ ۲.۳۲ % ۳۸۵,۱۸۲ ۰.۴۷ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱,۱۴۵,۰۰۰ ۱.۳۹ % ۴۳,۹۹۴,۹۰۳ ۵۳.۵۶ % ۵۰۵,۱۶۳ ۰.۶۱ % ۳۳,۱۳۴,۷۴۸ ۴۰.۳۴ % ۱,۴۱۶,۹۸۰ ۰.۴ % ۱,۹۴۶,۵۴۶ ۲.۳۷ % ۳۸۷,۷۱۷ ۰.۴۷ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۱,۱۵۵,۵۰۱ ۱.۴۱ % ۴۳,۹۷۵,۰۷۸ ۵۳.۵۴ % ۵۰۴,۹۱۸ ۰.۶۱ % ۳۳,۱۳۳,۲۸۶ ۴۰.۳۴ % ۱,۴۰۰,۸۵۱ ۰.۳۸ % ۱,۹۶۵,۸۷۰ ۲.۳۹ % ۳۸۸,۰۸۰ ۰.۴۷ %