صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۱,۱۵۵,۵۰۱ ۱.۴۱ % ۴۳,۹۵۳,۶۳۹ ۵۳.۵۴ % ۵۰۴,۶۷۲ ۰.۶۱ % ۳۳,۱۱۷,۶۶۹ ۴۰.۳۴ % ۱,۳۹۸,۲۹۸ ۰.۳۸ % ۱,۹۶۵,۸۷۰ ۲.۳۹ % ۳۸۸,۰۲۱ ۰.۴۷ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱,۱۵۵,۵۰۱ ۱.۴ % ۴۳,۹۳۲,۱۴۶ ۵۳.۵۵ % ۵۰۴,۴۲۶ ۰.۶۱ % ۳۳,۰۸۱,۸۳۱ ۴۰.۳۳ % ۱,۳۹۷,۰۹۱ ۰.۳۷ % ۱,۹۶۵,۸۷۰ ۲.۴ % ۳۸۷,۶۶۲ ۰.۴۷ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱,۱۷۹,۴۳۶ ۱.۴۳ % ۴۳,۹۰۵,۸۸۵ ۵۳.۲۳ % ۵۰۴,۱۸۰ ۰.۶۱ % ۳۳,۵۲۴,۶۳۲ ۴۰.۶۴ % ۱,۳۸۱,۵۴۲ ۰.۳۶ % ۱,۹۸۸,۲۰۳ ۲.۴۱ % ۳۸۳,۹۳۶ ۰.۴۷ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱,۱۵۶,۹۸۵ ۱.۳۹ % ۴۳,۹۰۳,۸۳۱ ۵۳.۱ % ۵۰۳,۹۳۴ ۰.۶۱ % ۳۳,۷۷۱,۳۵۸ ۴۰.۸۴ % ۱,۳۶۶,۳۹۴ ۰.۳۴ % ۱,۹۸۰,۵۳۷ ۲.۴ % ۳۸۵,۵۱۳ ۰.۴۷ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱,۱۳۶,۴۶۸ ۱.۳۸ % ۴۳,۸۸۰,۸۱۰ ۵۳.۱۳ % ۵۰۳,۶۸۸ ۰.۶۱ % ۳۳,۷۲۰,۴۵۳ ۴۰.۸۳ % ۱,۳۵۱,۴۴۵ ۰.۳۲ % ۱,۹۹۹,۴۵۰ ۲.۴۲ % ۳۸۷,۴۸۸ ۰.۴۷ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱,۱۵۲,۲۴۹ ۱.۴۱ % ۴۳,۸۶۰,۴۴۵ ۵۳.۸۱ % ۵۰۳,۴۴۲ ۰.۶۲ % ۳۲,۶۲۰,۸۱۱ ۴۰.۰۲ % ۱,۳۳۵,۸۸۱ ۰.۳ % ۲,۰۳۶,۸۷۳ ۲.۵ % ۳۸۸,۳۴۶ ۰.۴۸ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱,۱۷۲,۸۶۳ ۱.۴۶ % ۴۳,۸۳۸,۶۳۴ ۵۴.۲۵ % ۵۰۳,۱۹۶ ۰.۶۲ % ۳۱,۹۴۹,۶۱۹ ۳۹.۵۴ % ۱,۳۲۱,۳۳۲ ۰.۲۸ % ۲,۰۲۳,۸۹۴ ۲.۵ % ۳۸۹,۷۸۶ ۰.۴۸ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱,۱۷۲,۸۶۳ ۱.۴۵ % ۴۳,۸۱۷,۲۳۷ ۵۴.۲۵ % ۵۰۲,۹۵۰ ۰.۶۲ % ۳۱,۸۱۵,۷۲۹ ۳۹.۳۹ % ۱,۴۳۷,۴۹۰ ۰.۴۳ % ۲,۰۲۳,۸۹۴ ۲.۵۱ % ۳۸۹,۰۵۸ ۰.۴۸ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱,۱۷۲,۸۶۳ ۱.۴۵ % ۴۳,۷۹۵,۹۲۲ ۵۴.۲۵ % ۵۰۲,۷۰۴ ۰.۶۲ % ۳۱,۸۱۵,۷۲۸ ۳۹.۴۱ % ۱,۴۲۱,۰۹۹ ۰.۴۱ % ۲,۰۲۳,۸۹۴ ۲.۵۱ % ۳۸۸,۶۹۹ ۰.۴۸ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱,۱۶۹,۹۳۳ ۱.۴۶ % ۴۳,۷۷۴,۱۹۳ ۵۴.۵۸ % ۵۰۲,۴۵۹ ۰.۶۳ % ۳۱,۳۵۸,۴۳۸ ۳۹.۱ % ۱,۴۰۵,۴۹۷ ۰.۳۹ % ۱,۹۹۶,۰۰۸ ۲.۴۹ % ۳۸۸,۷۶۰ ۰.۴۸ %