صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱,۱۸۸,۷۷۲ ۱.۴۸ % ۴۳,۷۵۲,۹۷۸ ۵۴.۲۹ % ۵۰۲,۲۱۳ ۰.۶۲ % ۳۱,۷۳۰,۸۶۵ ۳۹.۳۷ % ۱,۳۹۱,۵۸۳ ۰.۳۷ % ۲,۰۲۳,۶۸۸ ۲.۵۱ % ۳۹۱,۷۱۳ ۰.۴۹ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱,۲۰۹,۵۷۸ ۱.۵۱ % ۴۳,۷۳۲,۲۳۶ ۵۴.۴۵ % ۵۰۱,۹۶۷ ۰.۶۲ % ۳۱,۴۵۹,۴۶۰ ۳۹.۱۷ % ۱,۳۷۸,۷۴۵ ۰.۳۵ % ۲,۰۳۹,۹۱۲ ۲.۵۴ % ۳۹۴,۴۰۰ ۰.۴۹ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱,۲۲۹,۴۷۵ ۱.۵۴ % ۴۳,۵۹۲,۱۱۴ ۵۴.۴۶ % ۷۲۵,۸۵۵ ۰.۹۱ % ۳۱,۱۸۱,۳۱۴ ۳۸.۹۶ % ۱,۳۹۸,۰۹۰ ۰.۳۷ % ۱,۹۱۲,۸۱۵ ۲.۳۹ % ۳۹۷,۰۷۱ ۰.۵ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱,۲۴۹,۶۲۱ ۱.۵۸ % ۴۳,۵۷۹,۵۰۸ ۵۵.۰۱ % ۷۲۵,۵۴۸ ۰.۹۲ % ۳۰,۴۸۴,۸۰۸ ۳۸.۴۸ % ۱,۴۳۷,۹۹۹ ۰.۴۳ % ۱,۷۴۵,۲۶۳ ۲.۲ % ۳۹۸,۱۷۴ ۰.۵ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱,۲۴۹,۶۲۱ ۱.۵۸ % ۴۳,۵۵۷,۸۵۷ ۵۵.۰۱ % ۷۲۵,۲۴۱ ۰.۹۲ % ۳۰,۴۷۰,۰۱۳ ۳۸.۴۸ % ۱,۴۳۶,۹۶۵ ۰.۴۳ % ۱,۷۴۵,۲۶۳ ۲.۲ % ۳۹۷,۸۲۴ ۰.۵ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱,۲۴۹,۶۲۱ ۱.۵۸ % ۴۳,۵۳۹,۶۴۰ ۵۵.۰۱ % ۷۲۴,۹۳۴ ۰.۹۲ % ۳۰,۴۷۰,۰۱۳ ۳۸.۵ % ۱,۴۲۲,۳۹۸ ۰.۴۱ % ۱,۷۴۵,۲۶۳ ۲.۲ % ۳۹۷,۷۴۶ ۰.۵ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۱,۲۶۷,۵۳۸ ۱.۶ % ۴۳,۴۴۸,۶۴۱ ۵۴.۷۹ % ۷۲۴,۶۲۷ ۰.۹۱ % ۳۰,۷۱۲,۴۲۲ ۳۸.۷۳ % ۱,۴۱۰,۲۷۰ ۰.۳۹ % ۱,۷۳۸,۱۷۰ ۲.۱۹ % ۳۹۸,۷۷۹ ۰.۵ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۱,۲۷۴,۹۶۲ ۱.۶۳ % ۴۳,۴۲۶,۸۸۳ ۵۵.۲۳ % ۷۲۴,۳۲۰ ۰.۹۲ % ۳۰,۰۴۴,۵۸۲ ۳۸.۲۱ % ۱,۴۰۲,۷۳۱ ۰.۳۸ % ۱,۷۵۶,۶۱۹ ۲.۲۳ % ۳۹۸,۳۸۴ ۰.۵۱ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱,۲۷۴,۹۶۲ ۱.۶۲ % ۴۳,۴۰۵,۲۹۵ ۵۵.۲۳ % ۷۲۴,۰۱۳ ۰.۹۲ % ۳۰,۰۲۳,۲۵۳ ۳۸.۲ % ۱,۴۰۷,۷۹۷ ۰.۳۹ % ۱,۷۵۶,۶۱۹ ۲.۲۴ % ۳۹۷,۹۰۵ ۰.۵۱ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱,۲۵۶,۲۲۷ ۱.۶۱ % ۴۳,۳۸۱,۷۴۳ ۵۵.۴۹ % ۷۲۳,۷۰۶ ۰.۹۳ % ۲۹,۸۸۷,۶۶۱ ۳۸.۲۳ % ۱,۳۹۸,۰۶۶ ۰.۳۸ % ۱,۵۳۳,۹۱۱ ۱.۹۶ % ۳۹۷,۳۷۱ ۰.۵۱ %