صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۱,۲۷۱,۴۲۰ ۱.۶۳ % ۴۳,۳۵۸,۸۴۹ ۵۵.۴۴ % ۷۳۰,۷۷۶ ۰.۹۳ % ۲۹,۹۱۲,۶۳۰ ۳۸.۲۵ % ۱,۳۸۶,۷۵۰ ۰.۳۷ % ۱,۵۴۲,۹۲۹ ۱.۹۷ % ۳۹۳,۷۳۷ ۰.۵ %
۴۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۱,۲۷۱,۴۲۰ ۱.۶۳ % ۴۳,۳۳۷,۳۲۳ ۵۵.۴۴ % ۷۳۰,۴۶۹ ۰.۹۳ % ۲۹,۹۱۲,۶۳۰ ۳۸.۲۷ % ۱,۳۷۱,۳۵۱ ۰.۳۵ % ۱,۵۴۲,۹۲۹ ۱.۹۷ % ۳۹۳,۳۸۷ ۰.۵ %
۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۱,۲۷۱,۴۲۰ ۱.۶۳ % ۴۳,۳۱۵,۸۰۰ ۵۵.۴۴ % ۷۳۰,۱۶۲ ۰.۹۳ % ۲۹,۹۰۶,۵۹۶ ۳۸.۲۸ % ۱,۳۵۷,۳۷۵ ۰.۳۴ % ۱,۵۴۲,۹۲۹ ۱.۹۷ % ۳۹۳,۰۳۷ ۰.۵ %
۴۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۱,۲۷۱,۴۲۰ ۱.۶۲ % ۴۳,۲۹۴,۲۹۰ ۵۵.۴۴ % ۷۲۹,۸۵۵ ۰.۹۳ % ۲۹,۸۹۰,۱۵۸ ۳۸.۲۸ % ۱,۳۵۶,۷۳۲ ۰.۳۴ % ۱,۵۴۲,۹۲۹ ۱.۹۸ % ۳۹۲,۶۸۷ ۰.۵ %
۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۱,۲۷۱,۴۲۰ ۱.۶۳ % ۴۳,۲۷۲,۷۹۸ ۵۵.۴۴ % ۷۲۹,۵۴۸ ۰.۹۳ % ۲۹,۸۵۷,۳۶۲ ۳۸.۲۶ % ۱,۳۷۳,۸۰۴ ۰.۳۶ % ۱,۵۴۲,۹۲۹ ۱.۹۸ % ۳۹۲,۳۳۷ ۰.۵ %
۴۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۱,۲۷۱,۴۲۰ ۱.۶۳ % ۴۳,۲۵۱,۳۲۱ ۵۵.۴۴ % ۷۲۹,۲۴۱ ۰.۹۳ % ۲۹,۸۵۷,۳۶۲ ۳۸.۲۷ % ۱,۳۵۸,۲۳۶ ۰.۳۴ % ۱,۵۴۲,۹۲۹ ۱.۹۸ % ۳۹۱,۸۶۷ ۰.۵ %
۴۷ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۱,۲۷۱,۴۲۰ ۱.۶۳ % ۴۳,۲۲۹,۷۹۴ ۵۵.۴۴ % ۷۲۸,۹۳۴ ۰.۹۳ % ۲۹,۸۵۵,۵۷۹ ۳۸.۲۹ % ۱,۳۴۴,۱۲۶ ۰.۳۲ % ۱,۵۴۲,۹۲۹ ۱.۹۸ % ۳۹۱,۴۲۶ ۰.۵ %
۴۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۱,۲۷۱,۴۲۰ ۱.۶۳ % ۴۳,۲۰۹,۱۳۷ ۵۵.۴۴ % ۷۲۸,۶۲۶ ۰.۹۳ % ۲۹,۷۷۵,۹۸۲ ۳۸.۲۱ % ۱,۴۰۵,۹۸۰ ۰.۴ % ۱,۵۴۲,۹۲۹ ۱.۹۸ % ۳۸۹,۹۴۷ ۰.۵ %
۴۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۱,۲۷۱,۴۲۰ ۱.۶۳ % ۴۳,۱۸۷,۷۱۲ ۵۵.۴۴ % ۷۲۸,۳۱۹ ۰.۹۳ % ۲۹,۷۷۵,۹۸۲ ۳۸.۲۲ % ۱,۳۹۰,۶۴۰ ۰.۳۸ % ۱,۵۴۲,۹۲۹ ۱.۹۸ % ۳۸۹,۵۸۸ ۰.۵ %
۵۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱,۲۷۱,۴۲۰ ۱.۶۴ % ۴۳,۳۶۵,۷۱۱ ۵۵.۹۱ % ۵۰۴,۹۱۸ ۰.۶۵ % ۲۹,۴۹۹,۵۱۷ ۳۸.۰۳ % ۱,۳۷۵,۴۶۱ ۰.۳۷ % ۱,۵۴۲,۹۲۹ ۱.۹۹ % ۳۸۹,۲۲۹ ۰.۵ %