صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱,۲۶۵,۰۷۵ ۱.۶۲ % ۴۳,۳۹۸,۹۳۲ ۵۵.۵۴ % ۵۰۴,۶۷۲ ۰.۶۵ % ۳۰,۰۹۴,۷۴۰ ۳۸.۵۱ % ۱,۳۵۱,۱۴۲ ۰.۳۵ % ۱,۵۲۷,۵۶۲ ۱.۹۵ % ۳۷۸,۶۹۹ ۰.۴۸ %
۵۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱,۱۸۱,۲۱۲ ۱.۵۲ % ۴۲,۹۸۲,۶۲۲ ۵۵.۳۹ % ۵۰۴,۴۲۶ ۰.۶۵ % ۳۰,۱۱۴,۲۴۴ ۳۸.۸۱ % ۱,۳۳۳,۹۳۸ ۰.۳۳ % ۱,۴۸۰,۱۷۸ ۱.۹۱ % ۳۷۵,۷۰۸ ۰.۴۸ %
۵۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۹۸۸,۹۹۹ ۱.۲۸ % ۴۲,۰۷۱,۵۸۶ ۵۴.۴۷ % ۸۷۰,۹۴۱ ۱.۱۳ % ۳۰,۴۲۲,۱۲۴ ۳۹.۳۸ % ۱,۳۲۰,۹۱۸ ۰.۳۲ % ۱,۵۶۹,۷۶۲ ۲.۰۳ % ۳۷۱,۵۶۰ ۰.۴۸ %
۵۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۹۹۴,۶۳۵ ۱.۲۱ % ۴۱,۰۵۲,۰۱۸ ۴۹.۸۲ % ۸۷۰,۵۹۵ ۱.۰۶ % ۳۶,۴۷۶,۳۶۴ ۴۴.۲۷ % ۱,۴۳۲,۴۲۹ ۰.۴۴ % ۱,۵۷۲,۲۱۳ ۱.۹۱ % ۳۶۶,۴۱۷ ۰.۴۴ %
۵۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۹۵۹,۷۸۰ ۱.۱۷ % ۴۱,۰۳۱,۵۱۲ ۵۰.۲۳ % ۸۷۰,۲۴۹ ۱.۰۷ % ۳۵,۸۹۲,۴۵۵ ۴۳.۹۴ % ۱,۴۱۵,۸۷۹ ۰.۴۳ % ۱,۵۱۶,۸۴۵ ۱.۸۶ % ۳۶۶,۰۵۸ ۰.۴۵ %
۵۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۹۵۹,۷۸۰ ۱.۱۷ % ۴۱,۰۱۰,۹۶۷ ۵۰.۲۳ % ۸۶۹,۹۰۳ ۱.۰۷ % ۳۵,۸۹۲,۴۵۵ ۴۳.۹۶ % ۱,۳۹۸,۵۸۶ ۰.۴۱ % ۱,۵۱۶,۸۴۵ ۱.۸۶ % ۳۶۵,۷۱۸ ۰.۴۵ %
۵۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ ۹۵۹,۷۸۰ ۱.۱۷ % ۴۰,۹۹۰,۴۳۵ ۵۰.۲۳ % ۸۶۹,۵۵۷ ۱.۰۷ % ۳۵,۸۶۷,۷۹۸ ۴۳.۹۵ % ۱,۴۰۷,۵۰۵ ۰.۴۱ % ۱,۵۱۶,۸۴۵ ۱.۸۶ % ۳۶۶,۹۴۲ ۰.۴۵ %
۵۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ۷۱۳,۰۵۲ ۰.۸۸ % ۴۱,۱۷۰,۲۴۷ ۵۰.۶۵ % ۶۶۵,۶۱۶ ۰.۸۲ % ۳۶,۰۷۲,۸۱۰ ۴۴.۳۸ % ۱,۳۸۶,۸۱۴ ۰.۳۹ % ۱,۲۷۰,۹۷۵ ۱.۵۶ % ۳۶۴,۲۱۹ ۰.۴۵ %
۵۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۷۳۰,۲۵۶ ۰.۹ % ۴۰,۷۵۱,۰۹۸ ۵۰.۲۱ % ۵۰۲,۷۰۴ ۰.۶۲ % ۳۶,۶۰۶,۴۲۸ ۴۵.۱۱ % ۱,۳۷۵,۵۶۹ ۰.۳۹ % ۱,۱۹۱,۵۳۱ ۱.۴۷ % ۳۵۷,۳۵۳ ۰.۴۴ %