صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۶۸۸,۰۳۷ ۰.۸۲ % ۴۰,۲۳۱,۳۸۰ ۴۸.۲۸ % ۵۹۰,۳۵۱ ۰.۷۱ % ۳۹,۲۹۵,۰۰۱ ۴۷.۱۶ % ۱,۳۸۲,۰۳۴ ۰.۳۹ % ۱,۱۳۹,۶۷۵ ۱.۳۷ % ۳۵۵,۶۹۵ ۰.۴۳ %
۶۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۶۳۴,۴۷۴ ۰.۸ % ۳۶,۳۱۳,۳۳۸ ۴۵.۷۸ % ۱,۱۰۰,۵۰۱ ۱.۳۹ % ۳۸,۷۴۹,۲۲۸ ۴۸.۸۵ % ۱,۴۰۲,۵۴۵ ۰.۴۳ % ۱,۱۲۵,۵۲۰ ۱.۴۲ % ۳۵۸,۰۴۱ ۰.۴۵ %
۶۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۶۳۸,۴۰۸ ۰.۸۲ % ۳۶,۲۷۵,۲۴۱ ۴۷.۰۲ % ۱,۱۰۰,۰۹۱ ۱.۴۳ % ۳۶,۶۵۶,۴۸۶ ۴۷.۵۱ % ۱,۳۴۸,۵۵۴ ۰.۳۷ % ۱,۱۳۱,۶۷۴ ۱.۴۷ % ۳۵۹,۶۶۴ ۰.۴۷ %
۶۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۶۳۸,۴۰۸ ۰.۸۳ % ۳۶,۲۵۶,۸۱۱ ۴۷.۰۲ % ۱,۰۹۹,۶۸۲ ۱.۴۳ % ۳۶,۶۵۶,۴۸۶ ۴۷.۵۴ % ۱,۳۳۰,۷۹۷ ۰.۳۵ % ۱,۱۳۱,۶۷۴ ۱.۴۷ % ۳۶۰,۱۶۲ ۰.۴۷ %
۶۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۶۳۸,۴۰۸ ۰.۸۳ % ۳۶,۴۴۲,۰۰۶ ۴۷.۳۱ % ۱,۰۹۹,۲۷۳ ۱.۴۳ % ۳۶,۳۸۲,۵۹۱ ۴۷.۲۴ % ۱,۳۲۷,۰۰۷ ۰.۳۴ % ۱,۱۳۱,۶۷۴ ۱.۴۷ % ۳۵۹,۸۰۳ ۰.۴۷ %
۶۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۴۳,۱۹۳ ۰.۱۹ % ۳۶,۴۲۳,۱۲۰ ۴۷.۹۸ % ۵۰۱,۲۲۹ ۰.۶۶ % ۳۵,۴۰۵,۴۷۱ ۴۶.۶۴ % ۲,۳۰۸,۰۲۸ ۱.۶۴ % ۱,۱۳۷,۵۱۳ ۱.۵ % ۱,۰۶۰,۵۱۲ ۱.۴ %
۶۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۹۴,۵۰۶ ۰.۱۲ % ۳۶,۳۸۰,۶۶۹ ۴۷.۶۹ % ۵۰۰,۹۸۳ ۰.۶۶ % ۳۶,۸۷۸,۰۲۳ ۴۸.۳۴ % ۱,۲۹۳,۸۵۹ ۰.۴۳ % ۱,۱۴۱,۸۶۲ ۱.۵ % ۳۶۰,۰۹۳ ۰.۴۷ %
۶۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۹۴,۲۰۱ ۰.۱۲ % ۳۵,۸۶۱,۱۲۲ ۴۷.۷۷ % ۵۰۰,۷۳۷ ۰.۶۷ % ۳۶,۲۴۵,۹۷۶ ۴۸.۲۸ % ۱,۲۳۰,۵۱۳ ۰.۳۶ % ۱,۱۴۵,۱۳۷ ۱.۵۳ % ۳۶۱,۲۲۶ ۰.۴۸ %
۶۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۰۳,۹۴۲ ۰.۱۴ % ۳۵,۷۳۳,۱۶۳ ۴۸.۶۷ % ۵۰۰,۴۹۱ ۰.۶۸ % ۳۴,۷۳۵,۱۹۱ ۴۷.۳۱ % ۱,۱۹۸,۹۰۷ ۰.۳۲ % ۱,۱۵۲,۶۳۴ ۱.۵۷ % ۳۶۳,۲۱۷ ۰.۴۹ %
۷۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۹۶,۶۰۴ ۰.۱۳ % ۳۵,۷۱۳,۳۱۵ ۴۸.۸۵ % ۵۰۰,۲۴۵ ۰.۶۸ % ۳۴,۴۵۳,۳۲۶ ۴۷.۱۳ % ۱,۱۸۵,۹۳۵ ۰.۳ % ۱,۱۵۷,۰۶۲ ۱.۵۸ % ۳۶۳,۷۵۱ ۰.۵ %