صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۹۶,۶۰۴ ۰.۱۴ % ۳۵,۶۹۵,۴۸۱ ۴۸.۸۵ % ۵۰۰,۰۰۰ ۰.۶۸ % ۳۴,۴۳۰,۳۱۲ ۴۷.۱۲ % ۱,۱۸۸,۶۱۰ ۰.۳۱ % ۱,۱۵۷,۰۶۲ ۱.۵۸ % ۳۶۳,۳۹۲ ۰.۵ %
۷۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۹۶,۶۰۴ ۰.۱۴ % ۳۵,۶۷۷,۶۶۳ ۴۸.۸۵ % ۵۰۷,۱۳۱ ۰.۶۹ % ۳۴,۳۸۴,۴۱۰ ۴۷.۰۸ % ۱,۲۰۶,۸۶۹ ۰.۳۳ % ۱,۱۵۷,۰۶۲ ۱.۵۸ % ۳۶۲,۹۱۴ ۰.۵ %
۷۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۹۹,۶۳۹ ۰.۱۳ % ۳۵,۴۴۱,۹۴۸ ۴۶.۲۶ % ۱,۰۲۰,۷۸۱ ۱.۳۳ % ۳۷,۶۷۷,۲۹۹ ۴۹.۱۸ % ۱,۱۹۶,۸۹۱ ۰.۳ % ۱,۱۷۲,۳۸۱ ۱.۵۳ % ۳۶۳,۳۷۲ ۰.۴۷ %
۷۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۹۸,۵۰۰ ۰.۱۴ % ۳۱,۵۶۱,۲۸۶ ۴۴.۴ % ۱,۰۲۰,۳۹۵ ۱.۴۴ % ۳۶,۰۴۹,۹۰۶ ۵۰.۷۲ % ۱,۱۸۸,۴۲۳ ۰.۳۱ % ۱,۱۵۹,۶۴۷ ۱.۶۳ % ۳۶۴,۷۱۲ ۰.۵۱ %
۷۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۹۹,۵۶۱ ۰.۱۴ % ۳۱,۲۰۱,۰۴۰ ۴۵.۰۳ % ۱,۰۹۲,۱۸۸ ۱.۵۸ % ۳۴,۵۴۰,۸۹۴ ۴۹.۸۵ % ۱,۱۸۷,۵۸۷ ۰.۳۲ % ۱,۱۶۳,۳۹۹ ۱.۶۸ % ۳۶۶,۴۹۹ ۰.۵۳ %
۷۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۰۱,۳۴۲ ۰.۱۵ % ۳۰,۸۹۲,۵۶۴ ۴۵.۰۹ % ۱,۰۹۱,۷۸۲ ۱.۵۹ % ۳۴,۰۸۹,۴۷۰ ۴۹.۷۵ % ۱,۱۷۱,۸۲۶ ۰.۳ % ۱,۱۷۲,۵۸۴ ۱.۷۱ % ۳۶۷,۶۰۵ ۰.۵۴ %
۷۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۱۰۲,۹۱۵ ۰.۱۷ % ۳۰,۸۷۷,۲۷۲ ۵۰.۲۹ % ۲,۲۰۳,۶۸۰ ۳.۵۹ % ۲۵,۸۸۷,۸۰۱ ۴۲.۱۶ % ۱,۱۶۰,۳۱۷ ۰.۳۱ % ۱,۱۶۷,۲۷۶ ۱.۹ % ۳۶۸,۹۷۴ ۰.۶ %
۷۸ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۰۲,۹۱۵ ۰.۱۷ % ۳۰,۸۶۱,۹۲۴ ۵۰.۲۹ % ۲,۲۰۲,۹۷۱ ۳.۵۹ % ۲۵,۸۸۴,۵۱۰ ۴۲.۱۸ % ۱,۱۵۰,۵۱۳ ۰.۲۹ % ۱,۱۶۷,۲۷۶ ۱.۹ % ۳۶۸,۷۷۵ ۰.۶ %
۷۹ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۰۲,۹۱۵ ۰.۱۷ % ۳۰,۸۶۱,۹۲۴ ۵۰.۲۹ % ۲,۲۰۲,۹۷۱ ۳.۵۹ % ۲۵,۸۸۴,۵۱۰ ۴۲.۱۸ % ۱,۱۵۰,۵۱۳ ۰.۲۹ % ۱,۱۶۷,۲۷۶ ۱.۹ % ۳۶۸,۷۷۵ ۰.۶ %
۸۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۰۲,۹۱۵ ۰.۱۸ % ۳۰,۷۱۷,۲۶۲ ۵۶.۴۵ % ۲,۲۰۲,۲۶۱ ۴.۰۵ % ۱۹,۰۱۳,۸۸۹ ۳۴.۹۴ % ۱,۲۰۹,۸۴۰ ۰.۴۴ % ۱,۱۶۷,۲۷۶ ۲.۱۵ % ۳۶۸,۲۹۶ ۰.۶۸ %