صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱۰۴,۵۸۴ ۰.۲ % ۲۹,۲۴۴,۹۳۲ ۵۶.۵۵ % ۹۷۳,۳۱۳ ۱.۸۸ % ۱۹,۰۱۳,۸۸۹ ۳۶.۷۷ % ۱,۲۰۳,۴۳۲ ۰.۴۵ % ۱,۱۷۴,۳۴۷ ۲.۲۷ % ۳۷۰,۶۸۹ ۰.۷۲ %
۸۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۰۶,۰۳۱ ۰.۲ % ۲۹,۲۲۱,۱۷۰ ۵۶.۹۸ % ۵۰۴,۹۱۸ ۰.۹۸ % ۱۹,۰۷۲,۵۲۹ ۳۷.۱۹ % ۱,۱۹۴,۹۳۶ ۰.۴۳ % ۱,۱۸۲,۰۶۴ ۲.۳۱ % ۳۷۱,۷۷۹ ۰.۷۲ %
۸۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۱۰۷,۲۰۴ ۰.۲۱ % ۲۹,۲۰۶,۷۸۶ ۵۶.۹۷ % ۵۰۴,۶۷۲ ۰.۹۸ % ۱۹,۰۷۲,۵۳۰ ۳۷.۲ % ۱,۱۸۴,۳۲۶ ۰.۴۱ % ۱,۱۹۱,۵۹۷ ۲.۳۲ % ۳۷۰,۷۴۵ ۰.۷۲ %
۸۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۱۱۰,۲۹۱ ۰.۱۸ % ۲۹,۱۹۵,۵۴۹ ۴۷.۹۸ % ۳,۴۷۰,۰۶۹ ۵.۷ % ۲۵,۶۶۹,۴۳۹ ۴۲.۱۹ % ۱,۱۹۸,۸۰۱ ۰.۳۹ % ۱,۲۰۵,۳۵۱ ۱.۹۸ % ۳۶۰,۷۱۳ ۰.۵۹ %
۸۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۱۰۴,۷۱۴ ۰.۲۱ % ۱۹,۶۲۶,۱۷۲ ۳۸.۳۸ % ۳,۴۶۹,۰۱۴ ۶.۷۸ % ۲۳,۵۶۸,۶۸۵ ۴۶.۰۹ % ۳,۲۱۴,۷۵۷ ۴.۴ % ۱,۱۵۶,۴۶۶ ۲.۲۶ % ۳۶۰,۳۵۴ ۰.۷ %
۸۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۱۰۴,۷۱۴ ۰.۲۱ % ۱۹,۶۱۶,۶۸۲ ۳۸.۳۸ % ۳,۴۶۷,۹۵۹ ۶.۷۸ % ۲۳,۵۶۸,۶۸۵ ۴۶.۱۱ % ۳,۲۰۲,۵۰۵ ۴.۳۸ % ۱,۱۵۶,۴۶۶ ۲.۲۶ % ۳۵۹,۸۹۲ ۰.۷ %
۸۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۱۰۴,۷۱۴ ۰.۲۱ % ۱۹,۶۶۶,۵۰۵ ۳۸.۴۹ % ۳,۴۶۶,۹۰۳ ۶.۷۹ % ۲۳,۵۰۴,۲۱۴ ۴۶ % ۳,۱۹۵,۴۷۰ ۴.۳۷ % ۱,۱۵۶,۴۶۶ ۲.۲۶ % ۳۵۹,۵۴۹ ۰.۷ %
۸۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱۰۴,۷۱۴ ۰.۲۱ % ۱۹,۶۵۶,۹۶۵ ۳۸.۴۹ % ۳,۴۶۵,۸۴۸ ۶.۷۹ % ۲۳,۵۰۴,۲۱۴ ۴۶.۰۳ % ۳,۱۷۸,۶۱۹ ۴.۳۵ % ۱,۱۵۶,۴۶۶ ۲.۲۶ % ۳۵۴,۴۸۳ ۰.۶۹ %
۸۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱۰۱,۵۸۱ ۰.۲ % ۲۱,۶۶۸,۰۴۳ ۴۱.۶۴ % ۱,۳۱۸,۳۸۰ ۲.۵۳ % ۲۶,۶۳۹,۵۴۵ ۵۱.۱۹ % ۱,۱۶۸,۴۲۶ ۰.۴۲ % ۱,۱۴۵,۶۴۷ ۲.۲ % ۳۴۹,۳۰۸ ۰.۶۷ %
۹۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۹۹,۰۷۸ ۰.۲ % ۲۰,۱۳۴,۶۱۷ ۴۰.۲۸ % ۸۰۸,۳۵۰ ۱.۶۲ % ۲۳,۶۱۸,۰۱۱ ۴۷.۲۵ % ۴,۱۷۱,۶۹۴ ۶.۴۶ % ۱,۱۴۹,۱۸۳ ۲.۳ % ۳۴۲,۲۷۲ ۰.۶۸ %