صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶ ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۰.۰۳) (۰.۴۹) (۱۰.۰۱) (۸۳.۵۷)
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۰.۰۸) (۲.۹۴) (۲۴.۵۱) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۰.۱۲) (۳.۴۳) (۳۶.۶۴) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۰ (۳.۰۲) ۰ (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۷ ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۹ ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۸ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۰۷ (۱.۱۵) ۲۷.۸۹ (۹۸.۵۵)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۰۴ ۰.۰۱ ۱۵.۱ ۲.۹۵
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۱) ۱۹.۲۳ (۹۸.۲۶)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۰۶ ۳.۵۹ ۲۳.۵۱ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۲۳.۵۲ ۳۱.۰۷
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۶ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۴ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۰۱ ۱.۷۲ ۳.۵۹ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰.۱۵ ۱.۶۵ ۷۵.۸۶ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۰.۰۱ (۲.۱۶) ۳.۵۹ (۹۹.۹۶)