صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۰۶ ۱.۶۱ ۲۴.۳ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۱۹.۸۸ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰.۰۶ (۱.۰۷) ۲۴.۳۳ (۹۸.۰۱)
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۱۹.۹۱ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۰۷ ۱.۹۶ ۲۸.۹۶ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۳ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۴ ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۱۹.۹۵ ۳۰.۸۱
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۰۶ ۱.۳۱ ۲۴.۴۲ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰.۰۵ ۲.۱ ۱۹.۹۸ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۲۸) ۱۹.۹۹ (۶۴.۲۹)
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۰۷ ۱.۴۵ ۲۹.۰۸ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۰۲ ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰.۰۹ ۰ ۳۸.۱۱ ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۰۷ ۱.۲۱ ۲۸.۵۷ ۸,۰۱۳.۲۸
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۵ ۰
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۷۵ ۲۴.۰۷ ۱,۴۱۱.۸۱
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۰۸ (۰.۱۶) ۳۳.۳۵ (۴۳.۹۲)
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۴.۱۱ ۲.۰۲