صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳ ۰
۲۲۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۹ ۰
۲۲۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۰.۰۸ ۰.۷۵ ۳۲.۹۹ ۱,۴۵۱.۹۸
۲۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰.۰۲ (۰.۲۷) ۷.۳۹ (۶۲.۷۹)
۲۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۰.۰۵ (۲.۰۴) ۱۹.۵۲ (۹۹.۹۵)
۲۲۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۰.۰۲ (۱.۷۷) ۷.۴ (۹۹.۸۵)
۲۲۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ (۰.۰۵) (۲.۱۴) (۱۶.۳۴) (۹۹.۹۶)
۲۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۴ ۰
۲۲۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۳ ۰
۲۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۰.۰۳ ۲.۰۵ ۱۱.۳ ۱۶۶,۷۷۶.۰۲
۲۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۵ ۰
۲۳۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۰ (۱.۲) ۰ (۹۸.۷۷)
۲۳۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۰ (۱.۹۹) ۰ (۹۹.۹۴)
۲۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۰.۰۳ ۱.۳۷ ۱۱.۳۱ ۱۴,۱۰۴.۴۲
۲۳۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۶ ۰
۲۳۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۷ ۰
۲۳۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۰.۰۶ (۱.۰۵) ۲۳.۹۴ (۹۷.۸۸)
۲۳۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۰.۰۶) (۲.۵۹) (۱۹.۳۲) (۹۹.۹۹)
۲۳۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۰.۰۲ (۲.۷۳) ۷.۴۱ (۱۰۰)
۲۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۹ ۰