صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۰ (۲.۷۱) ۰ (۱۰۰)
۲۴۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶ ۰
۲۴۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴ ۰
۲۴۴ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۰.۰۳) (۰.۴۹) (۱۰.۰۱) (۸۳.۵۷)
۲۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۰.۰۸) (۲.۹۴) (۲۴.۵۱) (۱۰۰)
۲۴۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۰.۱۲) (۳.۴۳) (۳۶.۶۴) (۱۰۰)
۲۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۰ (۳.۰۲) ۰ (۱۰۰)
۲۴۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۷ ۰
۲۴۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۹ ۰
۲۵۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۸ ۰
۲۵۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۰۷ (۱.۱۵) ۲۷.۸۹ (۹۸.۵۵)
۲۵۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۰۴ ۰.۰۱ ۱۵.۱ ۲.۹۵
۲۵۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۱) ۱۹.۲۳ (۹۸.۲۶)
۲۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۰۶ ۳.۵۹ ۲۳.۵۱ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۲۵۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۲۳.۵۲ ۳۱.۰۷
۲۵۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۶ ۰
۲۵۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۴ ۰
۲۵۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۰۱ ۱.۷۲ ۳.۵۹ ۴۹,۷۸۶.۹
۲۵۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰.۱۵ ۱.۶۵ ۷۵.۸۶ ۳۸,۷۷۶.۷۲