صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۰.۰۸ ۰.۷۵ ۳۲.۹۹ ۱,۴۵۱.۹۸
۲۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰.۰۲ (۰.۲۷) ۷.۳۹ (۶۲.۷۹)
۲۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۰.۰۵ (۲.۰۴) ۱۹.۵۲ (۹۹.۹۵)
۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۰.۰۲ (۱.۷۷) ۷.۴ (۹۹.۸۵)
۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ (۰.۰۵) (۲.۱۴) (۱۶.۳۴) (۹۹.۹۶)
۲۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۴ ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۳ ۰
۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ۰.۰۳ ۲.۰۵ ۱۱.۳ ۱۶۶,۷۷۶.۰۲
۲۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۵ ۰
۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۰ (۱.۲) ۰ (۹۸.۷۷)
۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۰ (۱.۹۹) ۰ (۹۹.۹۴)
۳۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۰.۰۳ ۱.۳۷ ۱۱.۳۱ ۱۴,۱۰۴.۴۲
۳۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۶ ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۷ ۰
۳۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۰.۰۶ (۱.۰۵) ۲۳.۹۴ (۹۷.۸۸)
۳۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۰.۰۶) (۲.۵۹) (۱۹.۳۲) (۹۹.۹۹)
۳۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۰.۰۲ (۲.۷۳) ۷.۴۱ (۱۰۰)
۳۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۵۹ ۰
۳۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۰ (۲.۷۱) ۰ (۱۰۰)
۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶ ۰