صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۲ ۰
۲۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۰۶ ۱.۲۹ ۲۴.۲۵ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۳ ۱۹.۸۴ ۱۹۸.۶۶
۲۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۰۶ ۲.۴۹ ۲۴.۲۷ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۲۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۸ ۰.۴۸ ۳۳.۶۴ ۴۶۷.۵۷
۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۱۹.۸۸ (۵۵.۸)
۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۳ ۰
۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۱ ۰
۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۴ ۰
۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۰.۰۶ ۱.۵۴ ۲۴.۳۷ ۲۶,۲۰۰.۴
۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۵۶ ۲۴.۳۸ ۶۷۶.۵۳
۳۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۳۱ ۲۴.۴ ۲۱۴.۳۶
۳۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۰۸ ۱.۴۱ ۳۳.۸۲ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۹ ۰
۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۹ ۰
۳۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۰۶ ۱.۲۸ ۲۴.۴۶ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۳۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۹۳) ۲۰.۰۲ (۹۶.۶۶)
۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۰۵ (۰.۲۲) ۱۹.۶۶ (۵۴.۵۷)
۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۱۹.۶۷ ۹۱.۷۹