صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴ ۰
۴۲ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۰.۰۳) (۰.۴۹) (۱۰.۰۱) (۸۳.۵۷)
۴۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۰.۰۸) (۲.۹۴) (۲۴.۵۱) (۱۰۰)
۴۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۰.۱۲) (۳.۴۳) (۳۶.۶۴) (۱۰۰)
۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۰ (۳.۰۲) ۰ (۱۰۰)
۴۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۷ ۰
۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۹ ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۸ ۰
۴۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰.۰۷ (۱.۱۵) ۲۷.۸۹ (۹۸.۵۵)
۵۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۰۴ ۰.۰۱ ۱۵.۱ ۲.۹۵
۵۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ (۱.۱) ۱۹.۲۳ (۹۸.۲۶)
۵۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۰۶ ۳.۵۹ ۲۳.۵۱ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۵۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۲۳.۵۲ ۳۱.۰۷
۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۶ ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۴ ۰
۵۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۰۱ ۱.۷۲ ۳.۵۹ ۴۹,۷۸۶.۹
۵۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰.۱۵ ۱.۶۵ ۷۵.۸۶ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۵۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۰.۰۱ (۲.۱۶) ۳.۵۹ (۹۹.۹۶)
۵۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۰.۰۸) (۱.۵) (۲۴.۶) (۹۹.۶)