صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۰.۰۱ ۲.۸۴ ۳.۵۹ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۶۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۵۹ ۰
۶۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۱ ۰
۶۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۰.۱۱ ۰.۷ ۴۷.۵۲ ۱,۱۹۴.۶۶
۶۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۰.۰۸ (۱.۵۲) ۳۲.۷۱ (۹۹.۶۳)
۶۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۰.۰۹) (۳.۵) (۲۷.۲۷) (۱۰۰)
۶۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۰.۰۱ (۲.۷۶) ۳.۶ (۱۰۰)
۶۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰.۰۱ ۰.۲۵ ۳.۶ ۱۵۱.۶۲
۶۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۵ ۰
۷۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۱ ۰
۷۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰.۰۲ ۱.۹۱ ۷.۳۴ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۷۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰.۰۳ (۰.۸۸) ۱۱.۲۱ (۹۵.۹۷)
۷۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۰.۰۷ (۳.۴۶) ۲۷.۵۶ (۱۰۰)
۷۴ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۰.۰۹) (۲.۷۸) (۲۶.۸۷) (۱۰۰)
۷۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰.۰۸ (۰.۲۷) ۳۲.۰۶ (۶۲.۶۶)
۷۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۳ ۰
۷۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۳ ۰
۷۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰.۱۱ ۲.۳۷ ۴۶.۶۸ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۷۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰.۲۳ ۳.۵۵ ۱۳۰.۹۸ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶