صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۵۷ ۲۴.۳۷ ۶۹۷.۸۷
۶۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰.۰۷ ۱.۸۱ ۲۸.۹۹ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۶۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۵ ۰
۶۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۷ ۰
۶۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰.۰۶ (۰.۳۲) ۲۴.۴۳ (۶۹.۳۳)
۶۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۸۱ ۲۴.۴۵ ۱,۷۶۷.۹۸
۶۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۷۴ ۲۴.۴۶ ۱,۳۸۱.۶۹
۶۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۰۵ ۰.۷۷ ۲۰.۰۲ ۱,۵۴۱.۶۸
۶۹ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۰.۰۶ ۱.۰۵ ۲۴.۰۳ ۴,۴۰۶.۷۳
۷۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۵ ۰
۷۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۸ ۰
۷۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۰۶ ۱ ۲۴.۰۸ ۳,۶۱۲.۶۶
۷۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۶۹ ۲۴.۰۹ ۱,۱۳۸.۵۲
۷۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۲۴.۱۱ ۴۸.۴
۷۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۲۴ ۲۴.۱۲ ۱۳۹.۷۳
۷۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۰۶ ۱.۱۵ ۲۴.۱۴ ۶,۴۰۹.۶۱
۷۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۶ ۰
۷۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۷ ۰
۷۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۰.۰۶ (۰.۰۱) ۲۴.۱۸ (۵.۰۱)