صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۰.۴۲ ۱.۸۶ ۳۶۶.۳۶ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۸۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰.۰۹ (۰.۳۵) ۳۷.۱۳ (۷۲.۳۲)
۸۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۰.۰۶) ۱.۷۷ (۱۸.۹۹) ۵۹,۳۱۸.۲۸
۸۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۸ ۰
۸۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۷ ۰
۸۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰.۰۷ (۰.۸۷) ۲۷.۸۷ (۹۵.۹۵)
۸۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۰.۰۷) (۲.۳۱) (۲۱.۸) (۹۹.۹۸)
۸۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۰.۰۳) (۲.۴۷) (۱۰) (۹۹.۹۹)
۸۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ (۰.۰۹) ۰.۳۵ (۲۷.۰۸) ۲۶۳.۵۹
۹۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۰.۱۳ ۰.۶۲ ۶۳.۴۴ ۸۶۲.۲۹
۹۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲ ۰
۹۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۸۹ ۰
۹۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۰.۱۸) (۳.۱۴) (۴۸.۶۹) (۱۰۰)
۹۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۰.۳۸) (۲.۵) (۷۵.۳۷) (۹۹.۹۹)
۹۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۰.۰۱ ۰.۵۴ ۳.۵۶ ۶۰۹.۵۵
۹۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۱ ۰
۹۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۱ ۰
۹۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۳ ۰
۹۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۷۸ ۰
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰.۳۵ ۴.۱۷ ۲۵۳.۶۸ ۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶