صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۰۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰.۰۷ (۰.۲۲) ۲۹.۰۸ (۵۵.۴۴)
۱۰۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۷ ۰
۱۰۰۳ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۷۴ ۰
۱۰۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۰.۰۸ ۰.۱۳ ۳۲.۸۷ ۵۹.۷۴
۱۰۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۲۵ ۲۳.۷۸ ۱۴۷.۰۴
۱۰۰۶ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۳.۷۹ ۵.۲۱
۱۰۰۷ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۲۵ ۲۳.۸۱ ۱۴۸.۵۵
۱۰۰۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۳۲ ۲۳.۸۲ ۲۲۴.۸۶
۱۰۰۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۳۳ ۰
۱۰۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۸۶ ۰
۱۰۱۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۳.۸۷ ۵.۹۸
۱۰۱۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۸۹ ۰
۱۰۱۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۰.۰۷ (۰.۲۸) ۲۸.۴۱ (۶۴.۵۹)
۱۰۱۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۰.۰۶ (۰.۲) ۲۳.۹۲ (۵۱.۶)
۱۰۱۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۹۴ ۰
۱۰۱۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۹۵ ۰
۱۰۱۷ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۴۹ ۰
۱۰۱۸ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۰.۰۸ ۰.۰۱ ۳۳.۲ ۳.۰۹
۱۰۱۹ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۲ ۰