صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۰۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ ۰.۰۶ (۰.۰۴) ۲۴.۳۲ (۱۴.۷۳)
۱۰۰۲ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۱۲ ۱۹.۹ ۵۵.۴۶
۱۰۰۳ ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۴ ۰
۱۰۰۴ ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۶ ۰
۱۰۰۵ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۲۴.۳۸ ۱۹.۸۳
۱۰۰۶ ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۹ ۰
۱۰۰۷ ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۶ ۰
۱۰۰۸ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۴.۴۲ ۶.۱۲
۱۰۰۹ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۰.۰۷ (۰.۱۱) ۲۹.۰۶ (۳۲.۱۱)
۱۰۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۶ ۰
۱۰۱۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۷ ۰
۱۰۱۲ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۰.۱ (۰.۱۷) ۴۳.۱۱ (۴۵.۵۶)
۱۰۱۳ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۰.۰۷ ۰.۰۱ ۲۸.۵۵ ۳.۹۱
۱۰۱۴ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۰.۰۵ (۰.۱۷) ۱۹.۶۶ (۴۵.۴۹)
۱۰۱۵ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۰.۰۶ (۰.۳۷) ۲۴.۰۵ (۷۴.۳)
۱۰۱۶ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۲۳) ۲۴.۰۷ (۵۶.۴۴)
۱۰۱۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷ ۰
۱۰۱۸ ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۹ ۰
۱۰۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۲۴.۱۱ ۱۹.۵۲