صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰.۲۷ ۲.۵۸ ۱۶۷.۹۲ ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (۰.۱۴) (۳.۲۳) (۴۱.۰۴) (۱۰۰)
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ (۰.۱۹) (۳.۷۷) (۵۰.۵) (۱۰۰)
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۰.۰۵) (۱.۷۱) (۱۶.۱) (۹۹.۸۱)
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۱ ۰
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۹ ۰
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ (۰.۰۷) (۳.۷۳) (۲۱.۴۴) (۱۰۰)
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ (۰.۰۳) ۰.۵۳ (۹.۸۲) ۵۹۳.۳۱
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰.۱۸ ۰.۱۲ ۹۲.۵۸ ۵۳.۲۴
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ (۰.۳۸) (۴.۷۱) (۷۴.۸) (۱۰۰)
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ (۰.۰۴) (۳.۶۶) (۱۲.۸۵) (۱۰۰)
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۴ ۰
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۰.۲۲ ۰ ۱۲۰.۷۵ ۰
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ (۰.۱۷) (۱.۲۲) (۴۶.۲) (۹۸.۸۵)
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۰.۱۷) (۳.۱۶) (۴۶.۱۴) (۱۰۰)
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۰.۲۲) (۰.۶۴) (۵۴.۵۸) (۹۰.۵۶)
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ (۰.۰۳) ۲.۱۸ (۹.۷۷) ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۹ ۰
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷ ۰