صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۱ ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۲ ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۰۸ ۱.۲۱ ۳۳.۷۵ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۶ ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۸۳ ۳۳.۸ ۱,۹۴۶.۵۵
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۷ ۰
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۷۷) ۱۹.۹۸ (۹۴.۰۷)
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷ ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۰ ۰
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰.۰۶ (۰.۸۱) ۲۴.۴۷ (۹۴.۹۲)
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰.۱ ۲.۰۳ ۴۳.۱۹ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰.۰۶ ۰.۲۶ ۲۴.۰۵ ۱۵۷.۴۹
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰.۰۶ (۲.۶۶) ۲۴.۰۷ (۹۹.۹۹)
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷ ۰
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۱ ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۲ ۰
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰.۰۷ ۰.۲۱ ۲۸.۶۸ ۱۱۸.۲۱
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰.۰۶ (۳.۴۱) ۲۴.۱۴ (۱۰۰)
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰.۰۷ (۱.۹۴) ۲۸.۷۲ (۹۹.۹۲)