صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۱ ۰
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۰.۲۶ ۱.۹۶ ۱۶۱.۶۶ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۲ ۰.۰۹ ۱۰۶.۰۸ ۳۶.۷۳
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۱۵ (۰.۹) ۷۳.۶۵ (۹۶.۳۵)
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۲۳ ۲.۵۴ ۱۲۹.۱۹ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰.۱۳ ۳.۰۱ ۶۲.۳۷ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۲ ۰
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۷ ۰
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۱ (۱.۹) ۴۶.۴۶ (۹۹.۹۱)
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۱۳) ۰.۳۸ (۳۸.۴۷) ۲۹۲.۴۵
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰.۱۷ (۰.۶۲) ۸۶.۷۲ (۸۹.۸۳)
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۰.۱۶) (۰.۳۵) (۴۴.۵۶) (۷۲.۱۳)
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۱۳ ۲.۷۲ ۶۲.۵۲ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹ ۰
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۷ ۰
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰.۰۶ (۰.۷۸) ۲۳.۱۸ (۹۴.۳۶)
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۱) (۰.۴۵) (۳۱.۲۹) (۸۰.۴۸)
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰.۲۳ ۳.۲۱ ۱۳۴.۷۴ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰.۵۵ ۳.۰۸ ۶۲۹.۶۷ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶