صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۴۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ ۰.۰۷ (۰.۲۷) ۲۸.۷۹ (۶۳.۱۳)
۱۴۴۲ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ۰.۰۶ (۰.۷۶) ۲۴.۲۳ (۹۳.۸۵)
۱۴۴۳ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۵ ۰
۱۴۴۴ ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۶ ۰
۱۴۴۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ ۰.۰۷ (۰.۷۲) ۲۸.۸۷ (۹۲.۸۱)
۱۴۴۶ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۴.۳ ۶.۷۷
۱۴۴۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۳۳ ۱۹.۸۹ ۲۲۹.۲۳
۱۴۴۸ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۰۱) ۱۹.۹ (۳.۱۵)
۱۴۴۹ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ ۰.۰۶ (۰.۴۳) ۲۴.۳۴ (۷۹.۱۹)
۱۴۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۹۶ ۰
۱۴۵۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۸ ۰
۱۴۵۲ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ۰.۰۵ (۰.۲۶) ۱۹.۹۵ (۶۰.۷۳)
۱۴۵۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ ۰.۰۶ (۱.۲۸) ۲۴.۴۱ (۹۹.۰۹)
۱۴۵۴ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۲۴.۴۲ ۲۳.۳۲
۱۴۵۵ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۰۱ ۲۴.۴۴ ۵.۳۹
۱۴۵۶ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ ۰.۰۷ (۰.۲۲) ۲۹.۰۸ (۵۵.۴۴)
۱۴۵۷ ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۷ ۰
۱۴۵۸ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۷۴ ۰
۱۴۵۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۰.۰۸ ۰.۱۳ ۳۲.۸۷ ۵۹.۷۴