صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۶۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۱ ۰
۱۵۶۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۲۴.۴۳ ۱۷.۶۱
۱۵۶۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۲۴.۴۵ ۴۹.۸۳
۱۵۶۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۸۳ ۲۰ ۱,۹۲۸.۹۱
۱۵۶۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۷ ۰
۱۵۶۶ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۰.۱۵ ۰ ۷۱.۲۳ ۰
۱۵۶۷ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۰.۰۶ ۰.۴ ۲۴.۰۳ ۳۲۵.۸۶
۱۵۶۸ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۲۴.۰۵ ۵۳.۷۷
۱۵۶۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۰.۰۶ (۰.۲۹) ۲۴.۰۶ (۶۴.۸۱)
۱۵۷۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۲۴.۰۸ ۵۰.۹
۱۵۷۱ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۳۲ ۱۹.۷۱ ۲۲۲.۲۷
۱۵۷۲ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۱ ۰
۱۵۷۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۲ ۰
۱۵۷۴ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۰.۰۶ ۰.۰۳ ۲۴.۱۴ ۱۲.۱۸
۱۵۷۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۵ ۰
۱۵۷۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۳۲ ۱۹.۷۷ ۲۱۸.۳۴
۱۵۷۷ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۲۴.۱۸ ۲۹.۸۵
۱۵۷۸ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ ۰.۰۶ ۰.۱۵ ۲۴.۲ ۷۱.۴۲
۱۵۷۹ ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۲ ۰