صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۰.۰۶ ۲.۰۴ ۲۴.۲۸ ۱۵۶,۳۸۱.۲۷
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۷ ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۸ ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۰.۰۴ ۱.۶ ۱۵.۶۲ ۳۲,۷۶۲.۸۶
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۰.۰۶ ۰.۸۳ ۲۴.۳۴ ۱,۹۱۲.۲۶
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۰.۰۸ ۲.۶۹ ۳۳.۷۳ ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۰.۰۶ ۱.۹۳ ۲۴.۳۷ ۱۰۶,۰۶۹.۷۸
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۷۴ ۱۹.۹۵ ۱,۳۸۱.۵۱
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۶ ۰
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۷ ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۰.۰۶ ۰.۴۵ ۲۴.۴۳ ۴۲۱.۰۱
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۷۲) ۱۹.۹۹ (۹۲.۷۶)
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۰.۰۵ (۰.۰۳) ۲۰ (۹.۰۸)
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۷ ۰
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۰.۲۶ ۲.۲۳ ۱۵۳.۶ ۳۱۶,۶۵۶.۹۱
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۳ ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۴ ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰.۰۷ (۰.۹۸) ۲۸.۵۶ (۹۷.۲۶)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۴ ۰