صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۴۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ۰.۰۸ ۰.۰۱ ۳۳.۲ ۳.۰۹
۱۶۴۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۱۵.۴۲ ۷.۰۸
۱۶۴۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۲۸.۵۵ ۴۰.۰۹
۱۶۴۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۰.۰۶ (۱) ۲۴.۰۴ (۹۷.۴۳)
۱۶۴۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۵ ۰
۱۶۴۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۶۱ ۰
۱۶۴۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۹ ۰
۱۶۴۸ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ ۰.۰۷ (۰.۱۴) ۲۸.۶۵ (۳۹.۲۸)
۱۶۴۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۰.۰۶ (۰.۲۱) ۲۴.۱۲ (۵۳.۱)
۱۶۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۲۸.۶۹ ۳۶.۱۶
۱۶۵۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ ۰.۰۶ (۰.۴۴) ۲۴.۱۵ (۷۹.۸۲)
۱۶۵۲ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱.۱۹ ۰ ۷,۴۰۲.۷۹ ۰