صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۲۲ ۱.۷۵ ۱۱۹.۱۶ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۶۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰.۴۸ ۳.۳ ۴۷۷.۵۹ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۶۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۳ ۰
۱۶۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۳۷ ۰
۱۶۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۴۱ ۲.۰۴ ۳۵۳.۱ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۶۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰.۳۲ ۳.۶۹ ۲۱۷.۵۳ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۶۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰.۴۵ ۳.۱۳ ۴۱۰.۹ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۶۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰.۴۸ ۲.۳۸ ۴۷۴.۲ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۶۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰.۴۵ ۳.۳۳ ۴۱۱.۷۴ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۷۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۵ ۰
۱۷۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۵ ۰
۱۷۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۴ ۰
۱۷۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۰.۷۹ ۲.۴۶ ۱,۶۶۳.۰۳ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۱۷۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ (۰.۰۹) ۱.۲۴ (۲۷.۱) ۹,۰۱۰.۳۲
۱۷۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ (۰.۱) (۰.۳۸) (۲۹.۵۹) (۷۴.۷۷)
۱۷۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۰.۴۵ ۳.۱۴ ۴۲۱.۷۳ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۱۷۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۴ ۰
۱۷۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۷ ۰
۱۷۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۰.۳۶ ۳.۱۸ ۲۶۹.۴۸ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲