صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰.۰۵ ۳.۱ ۲۰.۰۲ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰.۱ ۱.۴۷ ۴۳.۱۵ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۱۱ ۱.۲۱ ۴۸.۴۴ ۷,۸۳۱.۵۲
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۹ ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷ ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۰.۰۴ (۲.۶۲) ۱۵.۴۸ (۹۹.۹۹)
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰.۰۵ (۱.۲۵) ۱۹.۷۲ (۹۹)
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۰۶ ۱.۱۶ ۲۴.۱۲ ۶,۷۴۳.۷
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۶۸) ۱۹.۷۴ (۹۱.۶۵)
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۰۷ ۱.۵۱ ۲۸.۷۱ ۲۳,۶۶۹.۷
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۲ ۰
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۸ ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۰۷ ۱.۰۸ ۲۸.۷۶ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸ ۰
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۱ ۰
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۶ ۰.۷۲ ۲۴.۲۴ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۰۶ ۱.۵۲ ۲۴.۲۵ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۵ ۰
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۶ ۰