صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۵,۷۵۶,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۹۷۸,۵۷۰,۹۱۲,۴۵۰ ۲۱.۹۵
۲ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۵,۹۹۰,۲۹۹,۴۸۵ ۱۹۲ ۱,۱۵۰,۱۳۷,۵۰۱,۱۲۰ ۲۱.۹۴
۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۶,۱۰۵,۲۹۹,۴۸۵ ۱۳۷ ۸۳۶,۴۲۶,۰۲۹,۴۴۵ ۲۱.۹۸
۴ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۶,۴۰۹,۲۹۹,۴۸۵ ۱۶۵ ۱,۰۵۷,۵۳۴,۴۱۵,۰۲۵ ۲۲.۰۳
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۶,۶۳۸,۲۹۹,۴۸۵ ۱۶۵ ۱,۰۹۵,۳۱۹,۴۱۵,۰۲۵ ۲۲.۰۳
۶ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۶,۹۶۳,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۱,۱۸۳,۷۶۰,۹۱۲,۴۵۰ ۲۲.۷۶
۷ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۷,۳۷۲,۲۹۹,۴۸۵ ۱۶۵ ۱,۲۱۶,۴۲۹,۴۱۵,۰۲۵ ۲۲.۰۳
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۷,۹۹۲,۲۹۹,۴۸۵ ۱۶۵ ۱,۳۱۸,۷۲۹,۴۱۵,۰۲۵ ۲۲.۰۳
۹ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۷,۲۳۴,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۱,۲۲۹,۸۳۰,۹۱۲,۴۵۰ ۲۱.۹۵
۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ۶,۸۳۶,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۱,۱۶۲,۱۷۰,۹۱۲,۴۵۰ ۲۱.۹۵